Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

W systemie Dietrich’s 3D CAD/CAM dane zorganizowane są w formie projektów i obiektów. Projekt jest strukturą nadrzędną, mającą przypisany numer, nazwę inwestycji i opcjonalnie dane inwestora. Elementami projektu są obiekty, które zawierają rozmaite modele 3D, rysunki płaskie 2D, grafiki, zestawienia, wyceny itp. stanowiące całokształt dokumentacji. Do tworzenia nowych projektów i obiektów oraz zarządzania nimi z poziomu użytkownika służy moduł zarządzanie projektami.

Interfejs graficzny

Interfejs graficzny modułu do zarządzania projektami składa się z: 1 – górnego menu, 2 – paska ikon, 3 – okna menadżera plików o drzewiastej strukturze projektów, 4 – okna podglądu projektów i obiektów, 5 – sekcji z informacjami o wybranym projekcie, 6 – ikon określających zakres dostępnych projektów i obiektów, 7 – ikony podwójnego menadżera plików oraz 8 – dolnego okna opisu komend.

Okno menadżera projektów

Za pomocą ikon 6 można kontrolować dostęp do zasobów projektowych:

 • wszystkie katalogi – dostęp do wszystkich projektów zapisanych na dyskach lokalnych oraz na dyskach sieciowych,
 • wszystkie projekty – ograniczony dostęp do projektów zapisanych w katalogu projektowym,
 • aktualny projekt – dostęp jedynie do obiektów w obrębie aktualnego projektu

v026

wszystkie katalogi

v027

wszystkie projekty

v029

aktualny projekt

Do kopiowania projektów i obiektów Dietrich’s służy podwójny menadżer plików. Ikona 7 umożliwia zdublowanie menadżer plików. W miejscu podglądu obiektów pojawi się drugi menadżer plików. Za pomocą strzałek można kopiować wybrane pliki w wybrane miejsce.

Podwójny menadżer plikówKatalogi

W celu lepszego zarządzania zasobami projektowymi zachodzi potrzeba tworzenia katalogów i podkatalogów w obrębie głównego katalogu projektowego. Aby utworzyć nowy katalog należy wybrać komendę 1 projekt – 2 nowy katalog , a następnie wpisać jego nazwę. Tworzenie podkatalogów jest funkcją opcjonalną i wymaga konfiguracji zmiennych systemowych. Odpowiednia funkcja dostępna jest pod komendą 5 ustawienia – 3 konfiguracja.

Projekty

Projekty stanowią nadrzędną jednostkę organizacyjną. Nowe obiekty można tworzyć jednie w istniejącym projekcie. Nowe projekty można tworzyć korzystając z asystenta projektów lub za pomocą komendy 1 projekt – 1 nowy. Okno nowy projekt posiada następujące pola:

 • katalog – lokalizacja projektu dyskach
 • numer projektu – nazwa projektu może zawierać zarówno cyfry jak i litery z polskimi znakami; nie można stosować znaków specjalnych – pole wymagane
 • inwestycja – krótka informacja o inwestycji
 • info – krótka informacja o projekcie
 • budowa – informacja o lokalizacji budowy: ulica, miejscowość, nr działki; tworzenie nowych lokalizacji dostępne jest za pomocą ikony z prawej strony
 • inwestor – informacje o inwestorze: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy; wybór lub tworzenie nowych inwestorów dostępne jest za pomocą ikony z prawej strony

Okno nowy projekt

Projekty można poddawać następującym operacjom:

 • nowy – utworzenie nowego projektu
 • usuń – usunięcie wybranego projektu; usunięcie projektu spowoduje usunięcie wszystkich obiektów wchodzących w skład projektu
 • spakuj – spakowanie wybranego projektu; spakowanie projektu powoduje spakowanie wszystkich obiektów wchodzących w skład projektu; opcjonalnie można spakować również dokumenty wynikowe: zestawienia materiałów, rysunki itp.
 • rozpakuj – rozpakowanie spakowanych projektów

Obiekty

Każdy projekt składa się z obiektów. System Dietrich’s umożliwia tworzenie następujących typów obiektów:

 • profil połaci – profil połaci dachu wraz z przekrojem budynku dostępny od wersji 11.00
 • konstrukcja – konstrukcja przestrzenna tworzona w modułach projektowych (ściany, stropy, dach, wiązar, …itp)
 • konstrukcja ściany 2D – model konstrukcji jednej ściany
 • obliczenia – obliczenia wytrzymałościowe elementów i połączeń
 • rysunek – rysunki
 • profil standard – profil połaci dachu wykonany w starej wersji profilu dostępnej do wersji 11.00

Okno nowy obiekt

Nowe projekty można tworzyć korzystając z asystenta obiektów lub za pomocą komendy 2 obiekt – 1 nowy. Okno nowy projekt posiada następujące pola:

 • numer obiektu – indywidualny numer obiektu, nie można go zdublować i musi się składać dokładnie z trzech cyfr
 • info o obiekcie – krótka informacja o obiekcie
 • kategoria główna – program posiada zdefiniowane standardowe kategorie według których segregowane są obiekty; niebieska strzałka z prawej strony umożliwia dokonanie wyboru spośród istniejących kategorii, ikona z prawej strony umożliwia tworzenie nowych i zarządzanie istniejącymi kategoriami.
 • podkategoria – dodatkowa podkategoria umożliwia lepsze uporządkowanie danych projektowych przy ich dużej ilości; niebieska strzałka z prawej strony umożliwia dokonanie wyboru spośród istniejących kategorii, ikona z prawej strony umożliwia tworzenie nowych i zarządzanie istniejącymi kategoriami.

Obiekty można poddawać następującym operacjom:

 • nowy – utworzenie nowego obiektu
 • edycja – edycja istniejących obiektów
 • usuń – usunięcie wybranego obiektu
 • spakuj – spakowanie wybranego obiektu
 • rozpakuj – rozpakowanie spakowanych obiektów

 

Comments are closed.