Rysunki produkcyjne ścian

Format arkusza

Umieszczenie wielu widoków jednej ściany na arkuszu papieru wymaga zastosowania odpowiedniego formatu kartki. Aby rysunek był czytelny skala przedstawianych na nim elementów nie może być zbyt duża. Format A3 jest minimalnym rozmiarem dla tego typu dokumentacji osiągalnym technicznie dla  przeciętnie wyposażonego biura.

Tworzenie szablonu

Uwzględniając powyższe kryteria musimy stworzyć w programie D-CAD odpowiedni papier z interesującą nas ilością rzutni.

Okno nowy rysunek

Program daje możliwość automatycznego utworzenia dwóch lub czterech rzutni. Większa ich ilość wymaga ręcznych modyfikacji. Sposób tworzenia szablonu rysunkowego został opisany w artykule Personalizacja szablonu rysunkowego.

Ściana

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia posłużymy się konkretnym przykładem ściany szkieletowej zgodnie z poniższym rysunkiem:

Schemat konstrukcji ściany

Chcąc prefabrykować elementy budynku w zakładzie należy uwzględnić kolejności wykonywanych prac podczas generowania dokumentacji. W tym przypadku jako pierwszy będzie montowany szkielet, a następnie mocowane do niego będzie wewnętrzne poszycie z płyt OSB. Kolejnym etapem będzie odwrócenie ściany i montaż kolejnych warstw zewnętrznych (-1,-2…) w zależności od stopnia prefabrykacji.

Ustawienia rysunku-konstrukcja ścian

Mając na uwadze powyższe ustalenia możemy przystąpić generowania rysunku-konstrukcja ściany (1 – 01 – 6) w module konstrukcja ściany. W celu przygotowania powyższej ściany musimy otrzymać widok szkieletu ściany (0), widok poszycia (1) oraz widok warstwy docieplenia i łat (-1 i -2).

Rys pierwszej rzutni

W pierwszym widoku z wieloma warstwami zaznaczamy warstwę 0 oraz kierunek patrzenia od wewnątrz.Znajdzie się on na pierwszej rzutni

Rys drugiej rzutni

Drugi 2-gi widok posłuży do wygenerowania warstw -1 i -2 z kierunkiem patrzenia od zewnątrz. Wypełni on rzutnie nr 2.

Rys trzeciej rzutni

Na rysunku pojedynczego widoku umieścimy warstwę 1 zaznaczając kierunek patrzenia od wewnątrz. Widok ten przypisany zostanie do rzutni nr 3. Taki układ rysunków pozwoli wygenerować dokumentację zgodną z kolejnością prac montażowych w postaci trzech rysunków. Jeżeli przygotowany przez nasz szablon rysunkowy posiada 4 rzutnie to ostatnia z nich będzie pusta i może być wykorzystana np. do ręcznego wstawienia wizualizacji danej ściany jak w przykładzie poniżej. Artykuł Grafiki w rysunkach 2D zawiera instrukcję jak tego dokonać.

Dokumnentacja wykonawcza ściany

Algorytm wstawiania obrazów rysunków

Kolejność generowania rysunków z programu jest zgodna z układem narzędzia do ich generowania. Jako pierwszy powstaje rys. 1 potem rys. 2. Następnie generowane są pojedyncze widoki w kolejności warstw od 7 do -7. Sposób przypisywania ich do rzutni rysunku opiera się na podobnej zasadzie – od lewej do prawej.

kolejnosc wypelniania rzutni

Dla układu np. sześciu rzutni (2 wiersze i 3 kolumny) program najpierw wypełni trzy rzutnie w pierwszym wierszu zaczynając od lewej strony, a następnie w ten sam sposób zacznie wypełniać drugi wiersz.

 

 

Comments are closed.