Typ połaci – definicja i edycja

Typ połaci jest terminem wymagającym wyjaśnienia. W środowisku Dietrich’s 3D CAD/CAM pod pojęciem typ połaci, kryje się konstrukcja połaci, czyli układ warstw oraz sposób zakończenia połaci np. w okapie. Przy pomocy typu połaci rezerwujemy przestrzeń dla elementów połaci np. krokwi, kontrłat, łat, deskowania, itp. Umożliwia to wizualną kontrolę konstrukcji połaci oraz przygotowanie kompletu informacji do przedmiaru. Uruchomienie komendy (2 kontur dachu – 3) Edytor typ połaci spowoduje wywołanie okna definicja typu dachu. W górnej części okna znajduje się zestaw narzędzi do tworzenia i edycji własnych ustawień.

Zabudowa połaci

Zakładka zabudowa określa układ warstw dachowych. Definicji podlega grubość warstw, kolejność, parametry materiałowe oraz rodzaj pozyskiwanych danych do przedmiarów. Sekcja warstwy składa się z pięciu kolumn.

Okno definicji typu dachu – zakładka zabudowa połaci

Kolumna NrE – nr elementu – pozwala na przypisanie cech materiałowych dla warstwy. Informacja może nosić charakter pomocniczy – tekstura lub obliczeniowy – przedmiary, obliczenia cieplno-wilgotnosciowe. Druga kolumna konstrukcja – umożliwia przypisanie do warstwy różnego rodzaju asystentów np. deskowania połaci, dachówki, łat. Trzecia kolumna Z/S/I/P/O/R/PL – to zestaw pól wyboru określających sposób prezentacji warstw dachu, funkcji warstwy, pozyskania informacji w przedmiarze:

 • Z – warstwa dla pokrycia dachowego np. dachówki. Zaznaczenie pola spowoduje pojawienie się w warstwie poniżej identycznego znaku wyboru. Oznacza on warstwę łat dla pokrycia dachowego.
 • S – przedmiar deskowania. Wybór pola spowoduje obliczenie i zestawienia powierzchni deskowania wybranej warstwy w przedmiarze robót. Do obliczeń powierzchni deskowanie niezbędne jest określenie stref funkcyjnych dachu.
 • I – przedmiar izolacji. Wybór pola spowoduje obliczenie i zestawienia powierzchni oraz kubatury izolacji w wybranej warstwie w przedmiarze robót. Jeśli warstwa będzie zawierała elementy np. krokwie, łaty, obliczenia zostaną wykonane z ich uwzględnieniem. Do obliczeń izolacji niezbędne jest określenie stref funkcyjnych dachu.
 • P – przedmiar powierzchni. Wybór pola spowoduje obliczenie i zestawienia powierzchni wybranej warstwy w przedmiarze robót.
 • O – zachowanie zakresów okapów
 • R – rdzeń konstrukcji
 • PL – wizualizacja warstwy. Wybór pola spowoduje wizualizację wybranej warstwy dachu teksturą określoną w kolumnie NrE – nr elementu.

Kolumna grubość – określa grubość warstwy połaci. Ostatnia kolumna NrS – przypisuje numeracje warstwom dachu. Konwencja numeracji zakłada nadawanie dodatnich numerów warstw w kierunku wnętrza budynku oraz ujemnych na zewnątrz. Zwyczajowo warstwa 0 przypisywana jest konstrukcji dachu – krokwie.

Poniżej sekcji warstwy znajduje się przycisk obl cieplno-wilgot umożliwiający wykonanie kompleksowych obliczeń z zakresu fizyki budowli dla wybranej konstrukcji przegrody.

Połączenie dachu ze ścianami i stropami

Zakładka połączenia dach – ściany/strop poświęcona jest wzajemnej interakcji między ścianami i stropami a połacią dachową. Kontroli podlega dopasowanie ścian i stropów według ich typów.

Okno definicji typu dachu – zakładka połączenie dach - ściany strop

 • ściany zewnętrzne do dołu do warstwy: – dopasowanie górnej krawędzi ścian zewnętrznych do dolnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze
 • ściany wewnętrzne do dołu do warstwy: – dopasowanie górnej krawędzi ścian wewnętrznych do dolnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze
 • ściany lukarn do góry warstwy: – dopasowanie dolnej krawędzi ścian lukarn do górnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze
 • wewnętrzny – dopasowanie krawędzi stropu wewnętrznego do dolnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze
 • poddasza – dopasowanie krawędzi stropu poddasza do dolnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze
 • załom połaci dachu – dopasowanie krawędzi stropu wewnętrznego do dolnej krawędzi warstwy dachu o wybranym numerze

Sekcja podział warstw ścianą umożliwia podział wybranych warstw dachu ścianami Definicji podziału dokonujemy zgodnie z rysunkiem pomocniczym, który wyświetli się z prawej strony okna.

Definicja krawędzi dachu

Zakładka typ krawędzi  umożliwia definicje zakończenia połaci dachu dla różnych linii dachu.

Okno definicji typu dachu – zakładka typ krawędzi

Typ krawędzi połaci określa sposób zakończenia połaci dachu. W zależności od rozwiązania dachu, połacie ograniczają linie okapu, okapu szczytowego, połączenia ze ścianą itp. Użytkownik może kontrolować sposób zakończenia każdej z warstw połaci edytując każde z ustawień klikając przycisk z prawej strony bądź uruchomiając komendę (2 kontur dachu – 4)  Edytor typ krawędzi.

Opcja dach-system umożliwia przypisanie asystenta konstrukcji dachu.

Comments are closed.