Energooszczędność – rygorystyczne wymagania

Budownictwo pasywne oraz energooszczędne powoli przestaje być jedynie modą. Nowe regulacje prawne, dotyczące warunków technicznych dla nowych obiektów budowlanych stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie energooszczędności. Zmiany starych przepisów nastąpiły jeszcze w roku 2013, lecz zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014.
Szczegółowy opis wprowadzonych zmian został zawarty w rozporządzeniu określającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stosowny akt prawny został opublikowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) w Dzienniku Ustaw. Wprowadzone zmiany prawne były spodziewane i oczekiwane. Wymusiły je nowe standardy zapotrzebowania na energię w budownictwie, nakreślone w dyrektywach unijnych. Okres dostosowania został zaplanowany na siedem najbliższych lat. Ustawodawca już na wstępie przewidział zaostrzenie przepisów w roku 2017 oraz 2021.

Wentylacja

Zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie stosowania klasycznej wentylacji grawitacyjnej. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
Wprowadzony został zakaz stosowania mieszanych systemów wentylacyjnych. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej.
Systemy wentylacji mechnicznej muszą być wyposażone w mechanizmy regulujące ich wydajność.
W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej, należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50 % lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne.

Izolacyjność przegród

Zostały określone nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród. Wprowadzone zmiany określają nowe wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie, ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów oraz stropów pod nieogrzewanymi poddaszami.

Rodzaj budynkuWspółczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2 x K)]
Data obowiązywania zmian przepisów
1 styczeń 20141 styczeń 20171 styczeń 2021
Ściany zewnętrzne t ≥ 16 oC0,250,230,20
Ściany zewnętrzne 8 oC ≤ t < 16 oC0,450,450,45
Ściany zewnętrzne 8 oC < t0,900,900,90
Dachy, stropodachy, stropy t ≥ 16 oC0,200,180,15
Dachy, stropodachy, stropy 8 oC ≤ t < 16 oC0,300,300,30
Dachy, stropodachy, stropy 8 oC < t0,700,700,70
Podłogi na gruncie t ≥16 oC0,300,300,30
Podłogi na gruncie 8 oC ≤ t < 16 oC1,201,201,20
Podłogi na gruncie 8 oC < t1,501,501,50

Energia pierwotna

Nowe warunki techniczne definiują wartości graniczne, zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Wartość wskaźnika EP określana jest przez ustawodawców jako roczne zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Maksymalne wartości wskaźnika EP wyrażone zostały w przeliczeniu na 1 m2 budynku w skali jednego roku.
Wszystkie nowe budynki będą musiały spełnić równocześnie wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz izolacyjności termicznej przegród (współczynnik U).

Rodzaj budynkuCząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
[kWh/(m2 x rok)]
Data obowiązywania zmian przepisów
1 styczeń 20141 styczeń 20171 styczeń 2021
Budynek mieszkalny jednorodzinny1209570
Budynek mieszkalny wielorodzinny1058565
Budynek zamieszkania zbiorowego958575
Budynek użyteczności publicznej - służ. zdrowia390290190
Budynek użyteczności publicznej - pozostałe656045
Budynek gospodarczy, magazynowy, prod.1109070

Szczelność

Po raz pierwszy w przepisach pojawiły się zapisy związane ze szczelnością na przenikanie powietrza. Nowe regulacje niczego nie narzucają, lecz jedynie zalecają. I tak zaleca się, aby budynki wyposażone w wentylację grawitacyjną miały szczelność powietrzną na poziomie n50 poniżej 3,0 1/h, a budynki z wentylacją mechaniczną n50 poniżej 1,5 1/h. Zaleca się również wykonanie testu szczelności po zakończeniu budowy.

Comments are closed.