Rysunki detali połączeń ścian

Przekroje pionowe i poziome ścian generowane są zwykle automatycznie wraz z rysunkiem konstrukcji ściany. Te standardowe ustawienia nie dają jednak możliwości prezentacji detali połączeń ścian sąsiednich. Drobne zmiany w ustawieniach umożliwią prezentację fragmentów sąsiednich ścian i ich opisrysunek ściany z zakreskowanymi przekrojamiSekcje ścian – automatyczne przekroje

Sekcje ścian: pionowa oraz pozioma generowane są w sposób automatyczny w module konstrukcja ściany. Funkcja 1 plik -7 ustawienia – 6 sekcja pozioma oraz  1 plik -7 ustawienia – 7 sekcja pionowa kontrolują położenie przekrojów widocznych w dodatkowych widokach: bocznym – przekrój  pionowy i dolnym – przekrój poziomy. Użytkownik może określić ich położenie graficznie wskazując ich położenie na ekranie. To rozwianie jest ograniczone do pojedynczego przekroju danego typu oraz jedynie do aktywnej ściany. Ten typ przekrojów jest uwzględniany na rysunkach konstrukcji ściany, a jego położenie oznaczane jest linią ciągłą bez opisu. Ściany sąsiednie na rysunku nie są brane pod uwagę.

Przekroje ścian użytkownika

Moduł konstrukcja ściany daje możliwość użytkownikowi definicji dowolnej ilości przekrojów pionowych i poziomych ściany. Przekroje można definiować jako płaskie jak również z głębokością. Funkcja 9 widoki/przekroje – 8 przekrój pionowy oraz  9 widoki/przekroje – 9 przekrój poziomy umożliwia tworzenie przekrojów. Do zarządzania przekrojami służy funkcja 9 widoki/przekroje – 03 menadżer przekrojów.
Ten typ przekrojów jest uwzględniany na rysunkach konstrukcji ściany i jest oznaczany linią przerywaną. Każdy przekrój  posiada oznaczenie nadane mu przez projektanta.

Zakres prezentacji przekroju

Zakres prezentacji obiektów przed i za przestrzenią roboczą ściany jest widoczny nie tylko w modelu lecz ma swoje konsekwencje na rysunku ściany. Funkcja 1 plik -7 ustawienia – 2 parametry-globalne składa się z dwóch części. Pierwsza określa parametry okna graficznego. Kontrolujemy układ rzutni oraz ich wielkość. Należy pamiętać że podawane wielkość przekroju pionowego/poziomego dotyczą wielkości rzutni w stosunku do całego okna graficznego.

wielkośc rzutniDruga część określa zakres prezentacji przekrojów na rysunkach. Wprowadzana wartość jest tym razem wyrażana w jednostkach projektowych np. centymetrach. Ta opcja umożliwia prezentację detali połączeń ścian na przekroju poziomym oraz stropów i dachu na przekrojach pionowych.Zakres prezentacji przekrojuUWAGA
Prezentacja detali połączeń ścian wymaga: przekroju użytkownika oraz powiększenia widoku przekroju (wartość musi być większa od zera).

Rysunki

System generowania rysunków konstrukcji ścian umożliwia prezentację na rysunkach zarówno przekrojów automatycznych czyli sekcji jak również przekrojów użytkownika. Ma do dyspozycji ma odpowiednie opcje za pomocą których kontroluje jakie informacje oraz w jakiej formie mają się pojawić na rysunku. rysunek konstrukcji ściany

 

Comments are closed.