Edycja konturów warstw ścian i stropów

Kształt konturów warstw jest generowany automatycznie. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność ich modyfikacji. Mogą one być realizowane automatycznie na podstawie definicji zapisanej w AKS typ lub manualnie bezpośrednio przez projektanta. Do tego celu zostały przygotowane specjalne narzędzia.

Przesuwanie linii konturu warstw

Modyfikacja położenia krawędzi konturu warstwy to jedna z częściej stosowanych opcji. Stosowana bywa zarówno dla linii konturu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Do jej realizacji stosowana jest komenda 3 edycja ścian – 2 przesuń linię.

Przesunięcie wszystkich linii konturu

Przesunięcie wszystkich linii konturu naraz jest możliwe, lecz o jednakową wartość.

okno dialogowe przesuwania krawędzi konturu wartsw przesunięcie linii konturu o jednakową wartość

Należy podać wartość przesunięcie w polu przesunięcie. Musi ona być różna od zera. Wartość dodatnia skutkuje przesunięciem na zewnątrz wartość ujemna do wnętrza. Następnie wskazać kontur do edycji na ekranie.

Przesunięcie kilku linii wybranego konturu

Edycja konturu warstw za pomocą opcji krawędź jest limitowana do konturów przypisanych do jednej warstwy.

okno dialogowe przesuwania krawędzi konturu warstw przesunięcie linii konturu o różne wartości

Aby uaktywnić przycisk krawędź należy zaznaczyć pole wyboru przy kolumnie grubość warstwy tylko dla jednej warstwy, którą zamierzamy edytować. Funkcja jest aktywna dla wszystkich linii wchodzących w skład jednego konturu. Wartość przesunięcia określana jest indywidualnie dla każdej z krawędzi wybranego konturu. Edycja jest realizowana po kolei linia po linii. Opcją koniec lub anuluj można ją przerwać.

Przesunięcie wybranych linii konturu

Opcja wybór przy przesuwaniu linii konturu warstw jest najbardziej uniwersalna.

przesunięcie pojedynczych linii konturu

Edycja jest realizowana na wybranej przez projektanta krawędzi. Umożliwia działanie metodami:

  • metodą graficzną – w polu przesunięcie należy wpisać 0 (zero), a położenie docelowe krawędzi konturu należy wskazać graficznie na ekranie

  • o wartość – w polu przesunięcie należy wpisać wartość różną od zera (wartość ma charakter funkcyjny i nie określa faktycznego przesunięcia), wartość przesunięcia określana jest indywidualnie dla każdej z krawędzi wybranego konturu

Edycja konturu przez dodanie punktu

Dodanie punktu konturu można wykonać dla wybranej krawędzi konturu warstwy.

dodawanie punktów na linii konturu

Do tego celu służy komenda 3 edycja ścian – 3 dodaj punkt. Należy wskazać krawędź konturu poddaną edycji, oraz położenie nowego punktu konturu.

Edycja konturu przez usunięcie punktu

Do usuwania punktów konturu warstw służy komenda 3 edycja ścian – 4 usuń punkt. Należy wskazać punkt konturu do usunięcia.

usuwanie punktów konturu

Edycja konturu przez przesunięcie punktu

Do przesuwania punktów konturu warstw służy komenda 3 edycja ścian – 5 przesuń punkt. Należy wskazać punkt konturu do przesunięcia oraz jego położenie docelowe.

przesuwanie punktów konturu

Przywrócenie oryginalnego kształtu konturu warstw

Jeśli wprowadzone zmiany konturów są niewłaściwe, zawsze można przywrócić ich pierwotny kształt. Do tego celu służy komenda 3 edycja ścian – 6 początek. Funkcja ta działa jedynie na widoczne kontury warstw na ekranie (należy zaznaczyć pole wyboru przy kolumnie grubość warstwy dla warstw, których kontury chcemy przywrócić).

Comments are closed.