Info-element opis opcji

Zakres informacji prezentowanych o wybranym elemencie w oknie info-element jest bardzo obszerny. Aby sprawnie poruszać się po nich wymagana jest ich znajomość oraz w jakim zakresie można je poddawać edycji. Artykuł zawiera szczegółowy opis wszystkich parametrów zawartych w oknie info-element.

Materiał

Pierwsza sekcja info-element jest poświęcona cechom materiałowym. Kluczową rolę odgrywa pole NrE /numer elementu/. Pole jest otwarte i podlega edycji. Zmianę wartości można dokonać wpisując wartość bezpośrednio z klawiatury lub skorzystać z opcji wyboru elementów dostępnych w bazie materiałowej /dodatkowe okno NrE w bazie jest uruchamiane za pomocą ikony z prawej strony/. W polu NrE można wpisać jedynie taką wartość, która występuje już w bazie danych. Wpisanie niewłaściwej wartości skutkuje komunikatem o błędzie.

Kolejne pola w tej sekcji: opis elementu, NrZ /numer zamówienia/ i typ elementu, to pola powiązane z rekordem NrE w bazie materiałowej. Z tego powodu pola nie podlegają edycji.


Funkcja elementu i dostawa

Ta sekcja zawiera informacje o roli jaką pełni wybrany element w konstrukcji oraz dostawie materiału do jego wykonania. Wszystkie pola są aktywne i podlegają edycji.

 • elem typ – numeryczny opis przeznaczenia elementu
 • przeznaczenie – opis funkcji elementu w konstrukcji; jest on powiązany z numerem /elem typ/ lecz standardowy opis przeznaczenia można zastąpić dowolnym własnym opisem
 • dostawa – wybór opcji dostawy materiału do wykonania elementu; dostępne dwie opcje do wyboru: montaż lub warsztat

 


Prezentacja elementu

Ta sekcja została poświęcona prezentacji elementu na ekranie w trybie przestrzeni roboczej oraz wizualizacji.

 

 • kolor – opcja kontroluje kolor prezentacji krawędzi elementu w przestrzeni roboczej modelu oraz wizualizacji w trybie krawędziowym i cieniowanym; pole wyboru z listy dostępnych kolorów

Info - element - kolor prezentacji krawędzi elementu

CZERWONY

 • tekstura – opcja kontroluje teksturę elementów wizualizowany w trybie teksturowania; pole wyboru z listy dostępnych tekstur

Info - element - typ tekstury wizualizowanych elementów

ŚWIERK

 • kolor tekstury – opcja umożliwia barwienie tektur kolorem /działanie podobne do kolorowych lazurów do drewna/; kolor definiowany jest w standardzie RBG

Info - element - kolor tekstury wizualizowanych elementów

NIEBIESKI

 • prezentacja krawędzi – opcja kontroluje prezentację krawędzi elementów w trakcie wizualizacji; pole wyboru: tak, nie

Info - element - prezentacja krawędzi wizualizowanych elementów

NIE

 • wygładzanie krawędzi – opcja kontroluje prezentację krawędzi elementu w zależności od kąta granicznego między ścianami tworzącymi bryłę; ściany ustawione pod kątem większym od granicznego nie tworzą widocznych krawędzi

Info - element - wygładzanie krawędzi wizualizowanych elementów

KĄT 120st

 • przezroczystość [%] – opcja kontroluje przezroczystości elementów w trakcie wizualizacji; wartość podawana jest od 0% – brak przezroczystości do 100% – pełna przezroczystość

Info - element - przezroczystość wizualizowanych elementów

50%

Kreskowanie elementu

Sekcja określa typ kreskowania elementu na rysunkach. Systemy kreskowania zwykle związane są z materiałem, z którego został wykonany element.

 • kreskowanie przekroju – typ kreskowania czoła elementu; pole wyboru z listy dostępnych typów kreskowania
 • kreskowanie bocznych ścian – typ kreskowania bocznych ścian elementu; pole wyboru z listy dostępnych typów kreskowania

Sposób wstawienia elementu do modelu

Istnieje kilka sposobów wstawiania elementów do modelu. W zależności od tego czy element został wstawiony ręcznie przez użytkownika, czy też wygenerowany automatycznie, otrzymuje on specjalną etykietę informującą o tym fakcie.

W przypadku elementów wygenerowanych automatycznie, etykieta decyduje czy element zostanie usunięty lub pozostawiony w przypadku ponownego uruchomienia asystenta.

 • utworzono – etykieta informująca o sposobie wstawienia elementu do modelu; pole wyboru o opcjach dostosowanych do modułów projektowych
  • użytkownik – elementy wstawione bezpośrednio przez użytkownika
  • dach-system – elementy wygenerowane przez asystenta dachów
  • panel-system – elementy wygenerowane przez system paneli stropowych lub dachowych
  • szkielet-system – elementy wygenerowane przez asystenta konstrukcji szkieletowych AKS
  • bal-system – elementy wygenerowane przez asystenta konstrukcji wieńcowych /domy z bala/
  •  

 


Wymiary

W tej sekcji podane są wymiary wybranego elementu lub elementów. W przypadku wyboru wielu elementów wartość różną od 0,0 otrzymują tylko te pola, które mają jednakową wartość dla wszystkich wybranych elementów. Różnice w wymiarach wybranych elementów prezentowane są przez wyzerowanie wartości. Pola nie podlegają edycji.

 


Oznaczenie NrS/NrD

System opisu elementów numerami sortowania NrS oraz numer na liście z drewnem NrD. Pola mogą być pozbawione numerów. Dzieje się tak w przypadku nie wykonania sortowania konstrukcji.

 

 


Profil przekroju elementu

Prezentacja przekroju elementów posiadających zdefiniowany przekrój poprzeczny za pomocą profilu.

 

 


Cechy fizyczne elementu

Sekcja zawiera informacje o położeniu środka ciężkości wybranego elementu oraz kubaturę i masę. W celu uzyskania takich informacji należy wybrać przycisk znajdujący się powyżej w/w wartości opisany jako określ wartość. W przypadku wyboru wielu elementów wyznaczenie w/w wartości jest nie możliwe dlatego wartości liczbowe zostaną zastąpione trzema gwiazdkami ***

 


MOS

Opcja informuje o przypisaniu elementu do MOS – konstrukcja, MOS – warstwa, MOS – pakiet. Dodatkowe informacje dotyczą wykonania dokumentacji technicznej w postaci rysunków warsztatowych, zestawienia materiałów oraz pliku maszynowego.

Dodaj MOS – konstrukcja

Opcja umożliwia modyfikację wartości pola przeznaczenie. Modyfikacja polega na dodaniu informacji o przynależności elementu do grupy MOS-konstrukcja do przeznaczenia elementu.

Opis elementu

Dodatkowy opis tekstowy, który można przypisać do jednego lub grupy elementów. Dopisana informacja pojawia się na zestawianiach materiałów w kolumnie opis.

Comments are closed.