SGU wg EC5 – dopuszczalne ugięcia

Wymiarowanie elementów konstrukcji drewnianych zgodnie z normą Eurokod 5 wymaga sprawdzenia Stanu Granicznego Użytkowalności. Jednym z warunków SGU jest wyznaczenie wartości ugięć i porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi określonymi przez normę. Norma PN-EN 1995-1-1:2010  Projektowanie konstrukcji drewnianych — Część 1-1: Postanowienia ogólne — Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków w załączniku krajowym NA.3 podaje wartości granicznych ugięć belki w przęśle i na wsporniku. W tabeli wprowadzony podział ze względu na typ konstrukcji oraz schematy statyczne.

Dopuszczalne ugięcia w przęśle i wsporniku zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010 i NA 3

 Belka na dwóch podporachWspornik
RODZAJE UGIĘĆ
w_instw_net,finw_finw_instw_net,finw_fin
Belki stropoweL/300 - L/500L/250L/250L/150 - L/250L/150L/150
Belki stropowe (stropy wrażliwe na ugięcia np. sufity z płyt GK)
L/300 - L/500L/300L/300L/150 - L/250L/150L/150
Elementy belkowe więźb dachowych-L/200L/200L/150 - L/250L/150L/150
Płyty dachowe-L/150L/150L/150 - L/250L/150L/150
Wsporniki---L/150 - L/250L/150L/150

gdzie:

winst    – ugięcie chwilowe, [podane według normy PN-EN 1995-1-1]

wnet,fin  – końcowe ugięcie wynikowe, [podane według naddatku krajowego NA.3]

wfin     – ugięcie końcowe, [podane według naddatku krajowego NA.3]

L – jest to długość belki

Przyjęte w normie wartości, obowiązują zarówno w zakresie dodatnim jak i ujemnym. Ugięcie zgodne ze zwrotem oddziaływania obciążenia traktowane jest jako dodatnie, a ugięcie przeciwne do zwrotu działania obciążenia jako ujemne. 

Dopuszczalne ugięcia w przęśle i wsporniku

Dopuszczalne ugięcia w przęśle i wsporniku

DC-Statik umożliwia definicję dopuszczalnych ugięć w przęśle i na wsporniku dla każdego dostępnego schematu obliczeniowego. Dane wprowadzane są w zakładce kryteria obliczeniowe.

Comments are closed.