Rysunek rzut połaci dachu

Rysunek rzut połaci to podstawowe źródło informacji o geometrii dachu. Jest wynikiem rozwiązania połaci dachu, wyznacza położenia linii dachowych takich jak okap, kalenica, kosz, czy naroże. Zawiera niezbędne informacje dla wyceny i wykonania prac ciesielskich i dekarskich oraz inżynierskich – obliczenia konstrukcji więźby.

Rysunek – rzut połaci parametry

Rysunek rzut połaci można wykonać z poziomu modułów dach lub konstrukcja dachu. W tym celu należy zastosować komendę 1 plik – 01 rysunki – 5 rysunek-rzut połaci (moduł dach) lub 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek-rzut połaci moduł konstrukcja dachu. Okno funkcji rysunek rzut połaci zawiera następujące opcje:

zakładka elementy/etykiety

 • X, Y, Z współrzędne punktów – opcja umożliwia opis wybranych współrzędnych punktów na rysunku
 • łaty – opcja umożliwia prezentację łat w formie pojedynczej linii – górna krawędź, na rysunku
 • pokrycie – opcja umożliwia prezentację elementów pokrycia dachowego (dachówki) na rysunku, brak opisu dachówek specjalnych
 • komin – opcja umożliwia prezentację komina jako takiego na rysunku. Otwór pod komin w połaci jest zawsze.
 • geometria – opcja umożliwia prezentację elementów geometrii pomocniczej wykonanej w module dach/konstrukcja dachu na rysunku
Rysunek rzut połaci - parametry - wariant 1

 • numeracja połaci dachu – opcja umożliwia opis połaci np.: RS: 1 na rysunku
 • numeracja linii dachu – opcja umożliwia opis krawędzi dachu na rysunku
 • powierzchnia połaci – opcja umożliwia opis powierzchni pojedynczych połaci na rysunku RS – wartość oraz zbiorczo dla całego dachu w polu tekstowym
 • powierzchnia otworów – opcja umożliwia opis powierzchni otworów OA=powierzchnia otworu w połaci dachu (kominy, okna połaciowe) – informacja na rysunku dla połaci oraz informacja w polu tekstowym zbiorcza dla całego dachu
 • powierzchnia dachu – opcja umożliwia pokazywanie powierzchni poszczególnych stref funkcyjnych dachu z opcji poniżej (deskowanie/strefy dachu)
 • nachylenie połaci – opcja umożliwia opis nachylenia połaci RP=nachylenie połaci na rysunku
 • długość linii dachu – opcja umożliwia opis rzeczywistej długości krawędzi dachu i otworów na rysunku

 • rzut kondygnacji – opcja umożliwia prezentację rzutu wybranej kondygnacji (wybór z dostępnej listy) lub konturu dachu na rysunku. Opcja dopuszcza wybór wielokrotny (kilka kondygnacji pojawi się na rysunku).
 • system jednostek – opcja umożliwia kontrolę systemu jednostek oraz dokładność podawanych wartości (ilość miejsc po przecinku) na rysunku i w polu tekstowym
 • etykiety – styl tekstu – opcja umożliwia wybór stylu tekstu dla opisów na rysunku np. nr linii, długość, powierzchnia połaci. W przypadku pustego pola zostanie użyty styl domyślny.
 • blok tekstowy – styl tekstu – opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie oraz wybór stylu tekstu dla pola tekstowego. 
 • zakres obiektów na rysunku – opcja umożliwia wybór jednej z dwóch opcji. W przypadku wyboru dach rysunek zawiera dach z wszystkimi połaciami, w widoku z góry. Wybór połacie spowoduje wygenerowanie rysunków wszystkich połaci dachu w widoku prostopadłym.
 • kontur warstwy – opcja umożliwia wybór warstwy dachu dla, której zostanie wygenerowany rysunek np. -6. Opcja jest bardzo istotna, wpływa na informacje jakie pojawią się na rysunku, ale również na to czy zostanie utworzony. Wybór warstwy nieistniejącej w typie połaci będzie skutkował brakiem rysunku. Dla połaci nie posiadających atrybutów konieczny jest wybór warstwy 0
 • deskowanie/strefy dachu – opcja umożliwia opis powierzchni stref dachu /okap SA1= strefa nr 1 , część mieszkalna SA2= strefa nr 2 , część nie mieszkalna SA3= strefa nr 3 /. Do realizacji tej opcji konieczne jest spełnienie kliku kryteriów: wyznaczenie stref dachu, wybór warstwy istniejącej w dachu (innej niż warstwa pokrycia dachowego oraz łacenia/kontrłacenia), zaznaczenie opcji powierzchnia dachu.
 • min długość linii – opcja umożliwia określenie limitu długości dla krawędzi dachu. Linie poniżej limitu nie są opisywane na rysunku.
 • pomiń otwory mniejsze niż – w przypadku obecności otworów (kominy, okna połaciowe, wycięcia pod lukarny), można określić minimalną powierzchnię otworów poniżej, której zostaną pominięte w obliczeniach. Ich obecność na rysunku zostanie zaznaczona.

zakładka wymiary

 • wymiarowanie krawędzi konturu dachu – opcja umożliwia wymiarowanie długości krawędzi dachu
 • wymiarowanie w planie okapu i okapu szczyt. – opcja umożliwia wymiarowanie długości linii okapu oraz okapu szczytowego w rzucie z góry
 • wymiarowanie okapu dachu – opcja umożliwia wymiarowanie okapów (wysunięcie poza obrys budynku)
 • wymiarowanie budynku wg – opcja umożliwia wybór krawędzi według której będzie realizowany proces wymiarowania: kontur dachu, krawędź zewnętrzna, os odniesienia. Pełna lista krawędzi dostępna jest w przypadku gdy zostanie wybrana co najmniej jedna kondygnacja oraz kontur dachu w opcji rzut kondygnacji
 • wymiarowanie kondygnacji – opcja umożliwia wybór kondygnacji według której będzie realizowany proces wymiarowania. Wybór będzie możliwy jedynie, gdy zostanie wybranych kilka kondygnacji w opcji rzut kondygnacji
 • styl wymiarowania – opcja umożliwia wybór stylu wymiarowania dla rysunku. W przypadku braku wyboru zostanie zastosowany styl domyślny.
 • skala wymiarowania – pozwala wpływać na odstępy między łańcuchami wymiarowymi. Wprowadzona wartość jest tylko współczynnikiem, przez który mnożone są standardowe odległości między łańcuchami. Wartość 1 = brak modyfikacji odstępów.

Comments are closed.