Obmiary zarządzanie

Obmiary wykonane dla obiektu zawierają olbrzymią ilość informacji. Bezpośrednie wykorzystanie danych jest mało efektywne. Dane z obmiarów mogą służyć do różnych zastosowań. Aby stały się użyteczne należy je odfiltrować i dostosować do określonych aplikacji.

Program baza danych

Przeglądanie i zarządzanie obmiarami możliwe jest za pomocą modułu baza danych. Jest on uruchamiany za pomocą komendy 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych. Prawa część okna baza danych poświęcona jest wyłącznie obmiarom.

 • 1 – okno obmiaru – zawiera pełną strukturę obmiaru oraz wartości
 • 2 – schematy graficzne – tutaj pojawiają się schematy graficzne dla pozycji przedmiaru
 • 3 – usuń rysunek – opcja umożliwia usunięcie widocznego schematu graficznego dla pozycji przedmiaru
 • 4 – edycja – opcja umożliwia edycji formuły obliczeniowej dla pozycji przedmiaru
 • 5 – okno formuły – tutaj pojawia się formuła obliczeniowa dla pozycji przedmiaru
 • 6 – opis pozycji – tutaj pojawia się pełny opis pozycji przedmiaru
 • 7 – filtr – opcja umożliwia wykonanie i zapisanie ustawień dla zakresu pozycji w obmiarze
 • 8 – drukuj obrazy – opcja umożliwia wydruk wybranej pozycji obmiaru do dokumentu testowego, w formie graficznej ze schematami graficznymi
 • 9 – drukuj – opcja umożliwia wydruk obmiaru do dokumentu tekstowego
 • 10 – obmiar dokumenty – lista dokumentów (wydruków) wykonanych dla obmiarów
 • 11 – edycja – przeglądanie i edycja dokumentów wykonanych dla obmiarów
 • 12 – usuń – usuwanie dokumentów wykonanych dla obmiarów

Struktura obmiaru

Obmiary posiadają standaryzowaną strukturę. Dzięki temu łatwo jest dotrzeć do poszukiwanej informacji lub przefiltrować obmiar i nadać mu właściwy format.

 • kategoria główna – obmiar posiada 4 główne kategorie: ściany, strop, dach i pomieszczenia. W nich zawarta jest informacja o obmiarach obiektu. Ikona w postaci tablicy 3×3 pola w kolorze niebieskim informuje obecności obmiaru w kategorii, szara i jego braku. Rozwijanie struktury obmiaru możliwe jest jedynie w przypadku obecności obmiaru!
 • podkategoria – dla każdej z kategorii zostały określone podkategorie bezpośrednio związane z typem informacji, które zawierają np. pokrycie dachu, deskowanie dachu, warstwy dachu, itp. Ikona w postaci tablicy 3×3 pola z częściowym wypełnieniem w kolorze niebieskim informuje obecności obmiaru w podkategorii, szara i jego braku
 • obiekt – każda podkategoria zawiera wszystkie obiekty wchodzące w skład projektu. Obiekty posiadają ikony w kształcie domku. Szary domek oznacza brak obmiaru dla obiektu, kolorowy domek oznacza obecność obmiaru.
 • typ przegrody, typ krawędzi – dla obiektu wymienione są wszystkie typu przegród lub krawędzi związane bezpośrednio z podkategorią.
 • pozycja obmiaru – to najniższy poziom w strukturze obmiaru zawiera bezpośrednie wartości. Ikona w postaci tablicy 3×3 pola z częściowym wypełnieniem w kolorze niebieskim informuje obecności obmiaru, szara i jego braku

W oknie obmiarów (baza danych) znajdują się również dodatkowe kategorie główne z dopiskiem materiał lub obróbki. Są one zazwyczaj niedostępne. Do ich uaktywnienia konieczne jest skopiowanie zestawień materiałowych. Do tego celu służy strzałka między oknem zestawienia, a obmiary.

Szablon obmiaru – zakres informacji

Dane w obmiarze mogą służyć do różnych zastosowań. Aby stały się użyteczne należy je odfiltrować i dostosować do określonych aplikacji. Do tego celu służy opcja filtr. Za jej pomocą można określić strukturę obmiaru, włączają właściwe: kategorie, podkategorie oraz pozycje obmiarów. Ustawienia filtrowania można zapisać nadając charakterystyczną nazwę.

 • 1 – nazwa szablonu obmiaru – unikalna nazwa dla poczynionych ustawień
 • 2 – ikona zapisu szablonu – opcja umożliwia zapis wykonanych ustawień jako szablon obmiarów
 • 3 – ikona usuwania szablonu – opcja umożliwia usunięcie wybranego szablonu obmiarów
 • 4 – struktura obmiaru – struktura obmiaru z podziałem na kategorie, podkategorie i pozycje. Przy każdej z nich znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie pola skutkuje obecności w obmiarze.
 • 5 – przycisk wszystkie – automatyczne zaznaczenie pól wyboru dla wszystkich pozycji
 • 6 – przycisk żadne – automatyczne odznaczenie pól wyboru dla wszystkich pozycji
 • 7 – jednostka – opcja umożliwia indywidualne określenie jednostki w których zostanie wyrażona wartość pozycji obmiaru
 • 8 – przycisk jednostki – opcja umożliwia globalne przepisanie jednostek dla pozycji obmiaru wg kategorii głównej oraz typu obmiarów: długość, powierzchnia, kubatura
 • 9 – przycisk ok – opcja umożliwia tymczasowe zachowanie poczynionych ustawień bez ich zapisywania jako szablon
 • 10 – anuluj – opcja anuluje wszystkie poczynione ustawienia

Comments are closed.