Obmiary kubatury, powierzchni, długości

Obmiary umożliwiają zebranie informacji o cechach ilościowych w projektowanym obiekcie. Do wykonania obmiaru wymagany jest projekt w standardzie architektonicznym, zawierającym jedynie ściany, stropy i dach. Informacje zbierane są na podstawie struktury przegród budowlanych (typ ściany, stropu, dachu) oraz kształtu warstw z których zbudowane są przegrody. Do wykonania obmiaru nie są wymagane elementy, z których budowane są przegrody: słupki, belki, płyty, itp.

Jak powstają obmiary

Punktem wyjścia do generowania obmiarów jest struktura przegrody budowlanej. Program wygeneruje informacje o przedmiarze zawsze, nawet jeśli żadne z pól wyboru w strukturze przegrody nie zostanie zaznaczone. W przypadku ścian i stropów będzie to informacja o ilości oraz powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej przegrody. W przypadku dachu brak przypisanego typu dachu będzie generował obmiar krawędzi i powierzchni po płaszczyźnie górnej krawędzi krokwi.

W celu prawidłowego wykonania obmiaru należy precyzyjnie określić w strukturze przegrody, które warstwy podlegają obmiarom oraz jaką pełnią funkcję. Od tego zależy właściwe zaklasyfikowanie wartości obmiarów.

 • P – obmiar powierzchni – opcja umożliwia obliczenie powierzchni warstwy przegrody
 • I – obmiar izolacji – opcja umożliwia obliczenie powierzchnia i kubatura materiałów izolacyjnych
 • S – obmiar deskowania – opcja umożliwia obliczenie powierzchni deskowania połaci dachu. Opcja występuje jedynie w module dach.

Generowanie obmiaru

Obmiary można generować jedynie z poziomu modułów architektonicznych: ściany, strop i dach. Uniwersalna komenda dla wszystkich modułów 1 plik – 9 zestawienia – 4 obmiar robót, uruchamia okno parametrów obmiarów.

Obmiary dla ścian i stropów

Moduł ściany oraz strop korzysta z jednakowego okna parametry generowania obmiarów.

 • wybór – opcja umożliwia określenie zakresu obiektów dla którego zostanie wykonany obmiar. Należy pamiętać, że z poziomu modułu ściany generujemy obmiary jedynie dla ścian, a z poziomu modułu stropy tylko obmiary dla stropów.
  • aktywna kondygnacja – program generuje obmiar jedynie dla obiektów aktywnej kondygnacji
  • budynek – program generuje obmiar dla wszystkich obiektów w budynku
  • pomieszczenia /opcja dostępna tylko w module ściany/ – program generuje obmiar jedynie dla obiektów związanych ze zdefiniowanymi pomieszczeniami
 • pomiń otwory mniejsze niż – opcja umożliwia kontrolę istotności otworów w obliczeniach powierzchni. W przypadku obecności otworów (okna, drzwi, wnęki, otwory w stropach), można określić minimalną powierzchnię otworów poniżej, której zostaną pominięte w obliczeniach
 • schemat graficzny – opcja umożliwiają generowanie schematów graficznych dla pozycji w obmiarze. Ułatwia to identyfikację pozycji obmiaru oraz umożliwia specjalny typ wydruku obmiaru z grafikami.
  • wszystkie – program generuje grafiki dla przegród budowlanych: ściany/stropy oraz konturów warstw ścian/stropów
  • przegrody – program generuje tylko grafiki dla przegród budowlanych: ściany/stropy
  • kontury warstw – program generuje tylko grafiki dla konturów warstw ścian/stropów
  • żadne – brak grafik

 Obmiary dla dachu

Okno do generowania obmiarów dla dachu zawiera następujące opcje:

 • wybór – opcja umożliwia określenie zakresu obiektów dla którego zostanie wykonany obmiar
  • aktywny dach – opcja obecnie działa analogicznie jak budynek, jej funkcjonalność docelowa zostanie oprogramowana w przyszłości
  • budynek – program generuje obmiar dla wszystkich obiektów w budynku
 • pomiń otwory mniejsze niż – opcja umożliwia kontrolę istotności otworów w obliczeniach powierzchni. W przypadku obecności otworów (okna połaciowe, kominy, wycięcie w połaci pod lukarny), można określić minimalną powierzchnię otworów poniżej, której zostaną pominięte w obliczeniach
 • minimalna długość linii – opcja umożliwia kontrolę istotności krawędzi dachu w obliczeniach. Można określić minimalną długość krawędzi dachu poniżej, której zostaną pominięte w obliczeniach
 • schemat graficzny – opcja umożliwiają generowanie schematów graficznych dla pozycji w obmiarze. Ułatwia to identyfikację pozycji obmiaru oraz umożliwia specjalny typ wydruku obmiaru z grafikami. Grafiki są zapisane w formacie *.png i umieszczone tym czasowo folderze …/DIETRICHSxx/WINTMP
  • połacie dachowe – program generuje grafiki dla pozycji – pokrycie dachu
  • deskowanie – program generuje grafiki dla pozycji – deskowanie dachu
  • krawędzie – program generuje grafiki dla wszystkich pozycji związanych z krawędziami dachu
  • warstwy – program generuje grafiki dla pozycji – warstwy dachu
  • izolacja – program generuje grafiki dla pozycji – izolacja dachu

Po wykonaniu w/w ustawień pojawi się okno związane z możliwością przeliczenia połaci, stref dachu oraz usunięcie i ponownego wygenerowania deskowania połaci. Za pomocą pól znaczenia dokonywany jest wybór opcji. Przeliczenie następuje w przypadku wyboru jednego z trzech przycisków poniżej: wszystkie połacie, kontur dachu lub połacie dachowe. Przycisk anuluj nie wywoła żadnych zmian w dachu. Wybór dowolnego z przycisków skutkuje wykonaniem obmiaru.

Dalsze działania w zakresie obmiarów realizowane są z poziomu modułu baza danych 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych.

Comments are closed.