Obliczanie powierzchni dachu

Wykonanie prac dekarski oraz ciesielskich często wyceniane jest na podstawie powierzchni dachu. Rodzi się pytanie czym jest powierzchnia dachu i czy dla cieśli i dekarza oznacza to samo? Dach posiada strukturę warstwową. Poszczególne warstwy dachu różnią się od siebie funkcją, grubością oraz wymiarami. Z punktu widzenia prac ciesielskich istotna jest powierzchnia dachu mierzona po górnej powierzchni krokwi (warstwa 0). Dla dekarza jako podstawa obmiarów brana jest powierzchnia wykonywanego pokrycia (warstwa -6).

Rysunek – rzut połaci

Do wyznaczenia powierzchni dowolnej warstwy dachu można wykorzystać rysunek – rzut połaci komenda 1 plik – 01 rysunki – 5 rysunek-rzut połaci. Pełny opis funkcji rysunek-rzut połaci znajduje się w artykule – Rzut połaci.

Jest to metoda bardzo prosta i uniwersalna. Powierzchnia warstw dachu jest obliczana bez względu na ustawienia typu dachu (oznaczona/nieoznaczona kolumna P – obmiar powierzchni).

Rysunek rzut połaci - parametry

Należy pamiętać aby:

  • zaznaczyć pole powierzchnia połaci – powierzchnia pojedynczych połaci – informacja na rysunku RS – wartość,
  • zaznaczyć pole powierzchnia dachu – całkowita powierzchnia dachu wg wybranej warstwy – informacja w polu tekstowym,
  • zakres obiektów na rysunku – wybrać opcję dach,
  • wybrać kontur warstwy – warstwa dachu dla, której zostanie wyznaczona powierzchnia np. -6
    pomiń otwory mniejsze niż – w przypadku obecności otworów (kominy, okna połaciowe, wycięcia pod lukarny), można określić minimalną powierzchnię otworów poniżej, której zostaną pominięte w obliczeniach,
  • wybrać szablon rysunkowy np. A4_F1_OL

 

Rysunek rzut połaci - powierzchnia dachu

Obmiar powierzchni

Obmiary powierzchni warstw dachu można generować z poziomu bazy danych. W tym przypadku bardzo istotne są ustawienia wykonane dla typu dachu. Obmiary powierzchni połaci realizowane są dla warstw dachu w przypadku:

  • oznaczenia pola w kolumnie P – obmiar powierzchni,
  • oznaczenia pola w kolumnie Z – pokrycie automatycznie łaty.

Do generowania obmiarów służy komenda 1 plik – 9 zestawienia – 4 obmiar robót. Po wybraniu komendy należy określić parametry obmiaru.

Obmiar powierzchni dachu - parametry

Po jego wykonaniu można uruchomić program bazy danych komendą 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych. Informacje o powierzchniach znajdują się w zakładce dach-pokrycie dachu oraz dach-warstwy dachu. W każdej z w/w zakładek należy wybrać i rozwinąć listę dla obiektu dla którego został wygenerowany obmiar. Informacja o powierzchni podana jest z podziałem na typ dachu oraz połacie.

Obmiar powierzchni dachu - baza danych

 

Comments are closed.