Otwory pod komin

W programie Dietrich’s komin to specjalny, interaktywny rodzaj obiektu 3D tworzący otwory przelotowe w przegrodach typu strop i dach. Umieszczenie go w modelu odbywa się za pomocą tylko dwóch modułów – ściana lub dach poleceniem komin (6-1-1). Późniejsza edycja parametrów oraz pozycji może następować dowolnie w obydwu z nich oraz dodatkowo w modułach stropowych. Sama makieta komina to specjalny typ elementu – “komin”, który w modelu przyporządkowany jest do MOS – D-CAM,  warstwa 20. Chcąc wyświetlić wstawiony komin w dowolnym module projektowym należy w trybie prezentacji odnaleźć sekcję D-CAM i tam zaznaczyć pozycję “komin”.

Definicja komina

Pierwsza zakładka okna edycji – „komin” zawiera następujące opcje:

 • NrE – dowolny materiał z bazy materiałowej typu belka lub kształtownik tworzący makietę komina. Brak materiału również jest dopuszczalny. Materiały o zdefiniowanym w bazie profilu przekroju będzie z góry określał gabaryty komina. Np. specjalna grupa materiałów „kominy”.Po wstawieniu komina w model wybrany materiał zmienia automatycznie swój typ elementu na specjalny – typ elementu “komin”. Dzięki temu, jeśli projektant wybierze dowolne NrE (np.: C24) komin i tak nie trafi do listy materiałowej czy plików maszynowych.
 • długość (L)/szerokość (B) – przekrój poprzeczny komina podawany w przypadku braku materiału (NrE) lub w przypadku materiału o nieokreślonym w bazie przekroju.
 • krawędź dolna-wysokość (DK) – wysokość mierzona po osi Z globalnego układu współrzędnych modelu, od której komin “wystartuje” w górę

wysokość komina podajemy na jeden z 3 sposobów:

 • krawędź górna-wysokość (GK) – rzędna górnej krawędzi komina wg osi Z globalnego układu współrzędnych modelu (wartość nie może być mniejsza niż DK)
 • długość komina (H) – projektowania wysokość komina podawana jako jego długość mierzona w osi Z (wartość nie może być ujemna)
 • wysokość ponad dach (HD) – wartość o jaką zostanie dodatkowo wydłużony komin po napotkaniu połaci dachowej. Komin jest automatycznie zostanie wydłużony do rozpoznanej połaci. Jeśli połać nie zostanie wykryta komin przyjmuje długość wpisanej wartości HD

wizualizacja komina:

 • ilość kanałów – w przypadku makiet kominów o nie określonym przez NrE profilu przekroju można dodać od 1 do 2 otworów przez całą długość komina. Jest to funkcja poprawiająca wizualną prezentację komina
 • średnica kanałów – określa wielkość wcześniej zdefiniowanych kanałów
 • tekstura – pozwala na wybór wzoru teksturowania bryły komina. Jest to ustawienie nadrzędne nad parametrami wybranego materiału NrE i to ono decyduje o wyglądzie komina w trybie OpenGL. Brak wyboru tekstury spowoduje przeźroczystość bryły komina.

Wymiany kominowe

Komin może wykonać automatycznie obudowę konstrukcyjną otworu, który tworzy w stropie i w dachu. Podobnie jak w przypadku otworów pod okna połaciowe. Wyróżniamy 3 rodzaje wymianów dla: krokwi, jętek/kleszczy i belek stropowych. W sekcji wymiany kominowe możemy zdefiniować zachowanie poszczególnych automatów.

 • położenie – (tylko wymiany krokwi i belek stropowych) określa warstwę dachu/stropu, do której odnosić się będą ustawienia wymianów (pozycja; materiał; wymiary.)
 • NrE – materiał wymianów można wpisać ręcznie lub wybrać z bazy materiałowej przyciskiem.
 • szerokość B/wysokość H – przekrój wymianów podawany przez projektanta. Pole wyboru w kolumnie K/J/S obok opcji, pozwala systemowi na pobranie informacji o materiale oraz wymiarach z elementów konstrukcyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie wymianów (Krokwi/Jętek lub kleszczy/belek Stropowych)

 • dopasowanie do warstwy – (tylko wymiany krokwi i belek stropowych) wymiany o wysokości innej niż dana warstwa mogą zostać odpowiednio dopasowane w swym położeniu poprzez 1 z 4 opcji:
  • wartość – przesunięcie względem górnej krawędzi warstwy (+ do dołu /  do góry)
  • środek – tylko przy zdefiniowanym typie połaci/stropu
  • równo u góry – tylko przy zdefiniowanym typie połaci/stropu
  • równo u dołu – tylko przy zdefiniowanym typie połaci/stropu
 •  
 • dopasowanie do połaci – (tylko wymiany krokwi) pozycja obydwu wymianu w stosunku do połaci może zostać ustalona przez wybranie jednej z 2 opcji: prostopadle lub pionowo
 • dopasowanie wymianów – pozycja obydwu wymianu w stosunku do orientacji komina może zostać ustalona przez wybranie jednej z 2 opcji: równolegle do komina lub prostopadle do krokwi

Definicja komina – prześwit

Dodatkowa zakładka „prześwit” pozwala na powiększenie otworu w przegrodzie o zadaną przez użytkownika wartość V. Powiększenie następuje we wszystkich kierunkach o tą samą wartość. Można je zdefiniować oddzielnie dla dachu, stropu oraz jętek/kleszczy. Ponadto dla przegród o strukturze warstwowej (połacie/stropy) można to zrobić indywidualnie dla każdej z warstw.
Tolerancja – to określona przez użytkownika wartość, na którą elementy dachu (również jętki/kleszcze) i stropu mogą penetrować światło otworu komina (komin + poszerzenie otworu V). Przekroczenie wartości spowoduje rozcięcie elementu i wstawienie wymianu.

Edycja

Wstawiony komin można poddać edycji w poszczególnych modułach projektowych:

moduł/funkcja ściana strop konstrukcja stropu dach
przesuń 6-5 6-5 4-3 6-5
edycja 6-6 6-6 4-4 6-6
usuń 6-7 6-7 4-5 6-7

Dodatkowo każda z tych funkcji dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy, po najechaniu kursorem na kontur komina 

Comments are closed.