Formatowanie wartości zmiennych

Formatowanie zmiennych w nazwie pliku

System zmiennych umożliwia formatowanie ich zapisu. Zunifikowany zapis na przykład nazwy pliku umożliwia prawidłowe wyświetlanie kolejności plików. Do tego celu wykorzystywana jest sekwencja znaków w nawiasie kwadratowym [ ] występująca przy zmiennej.

Wartości i jednostki

Wartości zmiennych posiadające przypisane jednostki można formatować. Kontroli może podlegać jednostka np. metry, centymetry, itp. Drugim parametrem będzie ilość miejsc po przecinku.   

Przykład: #V_Dist[m,2,]# → 12,34

Opis:

 • zmienna V_Dist ma wartość 12.34567 m
 • jednostka przypisana dla zmiennej m
 • 2 ilość miejsc po przecinku 

Ograniczenie ilości znaków po przecinku jest powiązane z mechanizmem zaokrąglania wartości liczbowych zgodnie z regułami matematycznymi. 

Przykład: #V_Dist[cm,2,]# → 1234,57

Formatowanie można rozszerzyć o stałą ilość znaków oraz znak uzupełniający

Przykład: #V_Dist[m,2,-,8]# →  ---12,34

Opis:

 • zmienna V_Dist ma wartość 12.34567
 • – to znak uzupełniający nazwę. Dopuszczalne jest stosowanie cyfr I liter.
 • 8 określa liczbę całkowitą liczbę znaków

Wartości tekstowe

Zmienne o charakterze tekstowym można również przestawić w sformatowanym zapisie. Do tego celu należy pominąć wpisy dla dwóch pierwszych opcji (jednostki i ilości znaków po przecinku). Pole nr 3 określa znak uzupełniający zapis. Ostatnie pole określa docelową liczbę znaków w zapisie zmiennej. Jeżeli długość frazy zmiennej tekstowej jest większa niż definiowana liczba znaków, formatowanie zostanie zignorowane.

Przykład: #V_Text [,,-,8] # →  ---abcde
Przykład: #V_Text [,,-,3] # →  abcde

Opis:

 • zmienna V_Text ma wartość abcde.
 • – to znak uzupełniający nazwę. Dopuszczalne jest stosowanie cyfr I liter.
 • 8 określa całkowitą liczbę znaków

Wartości liczbowe

Zmienne liczbowe można formatować wg tych samych reguł co zmienne tekstowe. 

Przykład: #ENr[,,0,4]# → 0023

Opis:

 • zmienna ENr oznacza numer ściany (w naszym przykładzie 23).
 • 0 (zero) to znak uzupełniający nazwę pliku. Dopuszczalne jest stosowanie cyfr I liter.
 • 4 określa liczbę znaków w nazwie pliku.

Zastosowanie

Formatowanie zmiennych można wykorzystać w wielu aplikacjach. Podstawowym zastosowaniem jest budowanie nazw plików maszynowych. Pełny opis tego zagadnienia w artykule System automatycznego nazewnictwa plików maszynowych. Opcja wielotekst również pozwala na wykorzystanie zmiennych oraz ich formatowanie w zapisie.

 

 

Comments are closed.