Jednostki miary

Dietrich’s 3D CAD/CAM do środowisko projektowe, które bazuje w oparciu o jednostki miary. W zależności od preferencji projektanta można projektować w oparciu o metry, centymetry, milimetry czy nawet cale. Wyboru można dokonać na dowolnym etapie pracy nad modelem

System jednostek w modelu 3D

Standardową jednostką długości jest metr, a masy kilogram. W takiej konfiguracji występuje program po jego instalacji. Wprowadzając wartości w oknach dialogowych i wstawiając obiekty do modelu używamy jednostki miary aktualnie przyjętej. Wykonując pomiary położenia i odległości uzyskujemy wyniki w aktualnie przyjętej jednostce miary. Wyjątek od tej reguły mogą stanowić kombi-bloki, w których system miar dla każdej wartości można definiować indywidualnie. Zmiany jednostek w modelu 3D można dokonać za pomocą funkcji jednostki (1-7-5) w dowolnym module projektowym.

System jednostek dla modelu 3D

System jednostek – linie wymiarowe

System jednostek dla linii wymiarowych nie jest w żaden sposób powiązany z systemem jednostek modelu 3D. Wartości linii wymiarowych wyrażane są w jednostkach określonych w definicji stylu wymiarowania (05 – 1). W efekcie można prowadzić prace projektowe w oparciu o metry, a uzyskać linie wymiarowe w modelu lub na rysunku wyrażające odległości w centymetrach.

System jednostek dla stylów wymiarowych

System jednostek rysunki

Ustawienia w zakresie systemu jednostek występują również dla dokumentacji rysunkowej. System jednostek dla rysunków jest niezależny od obu wcześniej wymienionych systemów. Wykorzystywany jest do określenia typu jednostki, w której wyrażony jest opis elementu, prefabrykatu w zakresie gabarytów oraz wybranych obróbek. System definiuje jednostkę oraz dokładność wyrażenia wartości, określając ilość miejsc po przecinku. Zakres definicji jest szeroki i dostosowany do różnych zastosowań.

System jednostek dla etykiet elementów i opisów

1 – zapis ustawień

2 – definicja jednostek i dokładności

3 – wybór separatora dla wartości przekroju poprzecznego elementu

4 – pole wyboru – prezentacji informacji o zastosowanych systemach jednostek na rysunkach

Comments are closed.