Aktualizacja rysunku

Pojęcie rysunku dynamicznego zwią­zane jest ze statusem obrazu wstawio­nego do rysunku. Przewidziane zo­stały dwie możliwe opcje. Obraz możemieć status dynamiczny lub statyczny. Od niego zalęzy czy dany rysunek może zostać zaktualizowany czy nie.

status obrazu rysunku w programie Dietrich'sStatus obraz

Dynamiczny status obrazu umożliwia aktualizację jego treści na bazie modelu 3D. Proces aktualizacji nie jest realizowany w sposób bezpośredni. Wymagana jest ingerencja użytkow­nika, który uruchomi cały proces i będzie go kontrolował. Ze statusem dynamicznym rysunku wiążą się pewne ograniczenia w zakresie edycji rysunku. Elementy kluczowe dla treści rysunku nie podlegają edycji. Nie można przesuwać elementów geo­metrii, ani edytować treści opisów. Dostępne zmiany ograniczone są jedynie do poprawy estetyki i czytel­ności rysunku. Aby uzyskać dostęp do pełnej kontroli nad edycją rysunku konieczna jest zmiana jego statusu na statyczny. Ta zmiana wiąże się jednak z utratą aktualizacji treści rysunku na bazie modelu 3D.

Aktualizacja rysunku

Proces aktualizacji rysunku może być realizowany zarówno z poziomu śro­dowiska projektowego 3D, jak i pro­gramu D-CAD dedykowanego do obsługi rysunków. Narzędzie dostępne w środowisku projektowym 3D uruchamiamy z dowolnego modułu poleceniem 1 plik – 01 rysunki – 3 zarządzanie/przeliczanie.

rarządzanie dokumentacją rysunkowa w programie Dietrich's 3D CAD/CAMDaje ono możliwość kompleksowej aktualizacji wszystkich lub wybranych rysunków dynamicznych. Aktualizacja rysunków w programie D-CAD ma charakter bardziej lokalny. Zmiany mogą być realizowane jedynie w obrę­bie aktualnie edytowanego rysunku. Aktualizacja jednak obejmie wszystkie obrazy wykonane podczas operacji tworzenia danego rysunku. Na tym poziomie użytkownik ma możliwość kontroli nawet wybranych obrazów rysunków narzędziami z grupy 1 plik – 2 obraz rysunku.

Uwaga:

Dokonanie aktualizacji jakiego kolwiek rysunku wymaga zachowania kompletnego sortowania elementów modelu oraz dokonania uprzedniego zapisu pliku konstrukcji.

Comments are closed.