Kopiowanie i odbicie lustrzane budynku

Projektowanie to nie zawsze proces tworzenia nowego produktu od podstaw. To bardzo często praca bazująca na wcześniejszych dokonaniach. Wykorzystanie całych konstrukcji lub tylko jej fragmentów poprzez kopiowanie, odbicie lustrzane czy obracanie może przynieść znaczące skrócenie czasu potrzebnego do zakończenia projektu.

Narzędzia z grupy budynek dostępne w module ŚCIANA 2 – budynek/wiązar – 01/02/03/04 sprawią, że będzie to zadanie proste i precyzyjne. W połączeniu z możliwością scalania różnych obiektów możemy konfigurować obiekt z dowolnych części składowych.

Kopiuj

Narzędzie to pozwala na skopiowanie w dowolne miejsce wybranych części budynku zostawiając ich oryginał w nie zmienionym stanie. Procedura jest bardzo podobna jak w narzędziu przesuń. Różnica (poza wykonywaniem kopii) polega na nieco głębszej selekcji części budynku podlegających kopiowaniu. Każda z kondygnacji została rozbita na 3 części. Kopiowaniu mogą podlegać informacje związane z:

 • elementami przynależnymi tylko do danej kondygnacji
 • samymi ścianami danej kondygnacji
 • samymi stropami danej kondygnacji

Dodatkowo każda z części budynku może przenieść informacje w sposób selektywny:

 • B – tylko o elementach architektonicznych (bryły ścian, stropów, połaci, itp.)
 • E – tylko o elementach konstrukcyjnych (płyty, belki, okucia, itp.)
 • G – tylko o elementach geometrii pomocniczej (linie, wymiary, tekst, itp.)

Elementy przynależne do kondygnacji mogą podczas kopiowanie utworzyć nowe oddzielne kondygnacje lub pozostać w swoich macierzystych strukturach. Okno narzędzia kopiuj podzielone zostało w tym celu na dwie części tak aby projektant mógł zarządzać tym procesem. Zaznaczenie pola przelicz kondygnację spowoduje automatyczne przyporządkowanie odrębnych, docelowych kondygnacji o tej samej nazwie i wyższym numerze. Opcje przesuń-wysokość i obróć działają identycznie jak w przypadku pozostałych narzędzi.

Przykład zastosowania

 • Kopiowanie kondygnacji budynku w poziomie i w pionie. Wskazówka:
  W tym drugim przypadku zamiennie możemy wykorzystać narzędzie do kopiowania kondygnacji zawarte w menadżerze kondygnacji.
 • Projektowanie budynków w zabudowie szeregowej
 • Projektowanie obiektów o architekturze modułowej

Odbij

Narzędzie to posiada identyczną funkcjonalność jak opcja kopiuj. W tym przypadku rezultatem jest również kopia zaznaczonych części budynku. Różnica polega na tym, że kopia jest jednocześnie odbiciem lustrzanym oryginału. Płaszczyzna odbicia jest zawsze pionowa (oś Z) a jej orientację projektant wyznacza poprzez podanie dwóch punktów.

Przykład zastosowania:

 • Obiekty posiadające osie symetrii można wykonać tylko w powtarzalnym fragmencie. Pozostałe części utworzone zostaną poprzez lustrzane odbicie.symetryczna więźba dachowa

Uwaga:

Funkcje kopiuj i odbij nie posiadają możliwości usunięcia oryginału. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy je stosować z aktywną opcja przelicz kondygnację. Ułatwi to usunięcie pierwowzorów kopii.

Comments are closed.