Kondygnacje budynku

Zmiana systemu definicji kondygnacji została podyktowana chęcią powiązania ze sobą kondygnacji budynku. Dzięki takiemu zabiegowi, poszczególne kondygnacje nie stanowią niezależnych obszarów, lecz są ze sobą wzajemnie sprzężone. Razem stanowią dynamiczny układ, w którym zmiana parametrów jednej z kondygnacji ma przełożenie na pozostałe.

Nowe kondygnacje

Tworzenie nowych kondygnacji budynku umożliwia funkcja 2 budynek/wiązar – 1 kondygnacja. System definicji kondygnacji został oparty na poziomach odniesienia. Użytkownik definiuje jedynie rzędną dolnej krawędzi wybranej kondygnacji – DK kondygnacji (U).

KON_00

Wysokość kondygnacji jest określana pośrednio, przez różnicę wysokości między dolnymi krawędziami kondygnacji. Na etapie definiowania nowych kondygnacji nie ma możliwości bezpośredniego określania ich wysokości, opcje są nieaktywne.

Wskazówka

Kondygnacje definiujemy jedynie dla ścian. Nie ma potrzeby definiowana dodatkowych kondygnacji specjalnie dla stropów.

Zarządzanie wysokością kondygnacji

Bezpośrednia kontrola wysokości kondygnacji jest możliwa jedynie jeśli znajduje się nad nią inna kondygnacja. Wysokość ostatniej, najwyżej położonej kondygnacji jest standardowa i wynosi 3,5m. Wysokość kondygnacji może być opisana dwoma parametrami:

KON_01

  • Całkowita wysokość kondygnacji (H) – określa różnicę między rzędną dolnej krawędzi aktualnej kondygnacji, a rzędną dolnej krawędzi górnej kondygnacji bezpośrednio nad nią. Opcja jest aktywna jedynie, jeśli nad kondygnacją występuje kolejna kondygnacja; jeśli jej nie ma jest nieaktywna. Użytkownik może zmienić tą wartość, spowoduje to zmianę rzędnej dolnej krawędzi górnej kondygnacji.
  • Wysokość pomieszczeń (L) – określa różnicę wysokości między górną krawędzią posadzki, a dolną krawędzią sufitu, czyli wysokość pomieszczeń „na gotowo”. Opcja jest aktywna jedynie jeśli występuje strop bezpośrednio nad kondygnacją; jeśli go nie ma jest nieaktywna. W obliczeniach wysokości uwzględniane są parametry warstw wykończeniowych stropów. Użytkownik może zmienić tą wartość, spowoduje to zmianę rzędnej dolnej krawędzi górnej kondygnacji.

Grupowanie kondygnacji

Grupowanie kondygnacji umożliwia kontrolę interakcji między kondygnacjami. Wzajemne relacje między kondygnacjami są ograniczone do jednej grupy. Tworzenie grup kondygnacji polega na wpisaniu nazwy grupy w polu grupowanie kondygnacji.

KON_02 KON_03

Comments are closed.