Połączenie elementów podzielonych na długości

Elementy zbyt długie dzielimy ma mniejsze odcinki za pomocą cięcia lub nakładek. Możliwy jest proces odwrotny, czyli scalenie podzielonych elementów. Scalanie elementów obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami

Scalanie elementów podzielonych

Elementy, które zostały podzielone za mocą funkcji:

  • cięcie – podział – link
  • nakładka – podział – link
  • nakładka skośna – podział – link
  • zamek skośny – podział – link

można połączyć ze sobą na nowo. Do tego celu służy komenda:

  • 3 narzędzia – 1 kontrol – 6 połącz – moduł D-CAM
  • 6 obróbki – 1 kontrol – 6 połącz – moduł konstrukcja ścian / stropów/ dachu

Po wybraniu komendy należy wskazać elementy do połączenia i zaakceptować. W wyniku operacji zostaną usunięte obróbki między elementami i powstanie jeden element.

Obróbka typ 6

Scalać można jedynie elementy, które zostały wcześniej podzielone i posiadają obróbki powstałe w wyniku dzielenia. Proces podziału elementów generuje obróbki typ 6. Dzięki nim możliwe jest ponowne scalanie elementów.obróbka typ 6

UWAGA:

Usunięcie lub rozbicie (usunięcie symbolu $obróbek  powstałych w wyniku dzielenia elementów będzie skutkowało niemożnością ich ponownego połączenia.

Comments are closed.