Edycja dachówek na połaci

Narzędzia dekarskie Dietrich’s dają możliwość kompletnego zaprojektowania systemu pokrycia dachu oraz jego poprawnej dystrybucji na połaciach. Opcje edycji pokrycia uzupełniają moduł dekarski, dając mu właściwą funkcjonalność.

Tryb prezentacji

Oba moduły, DACH i KONSTRUKCJA DACHU dają te same możliwości prezentacji kluczowych informacji z punktu widzenia dekarza. Funkcja 1 plik – 7 ustawienia – 2 tryb prezentacji zawiera specjalną sekcję „łaty/pokrycie” dającą kilka opcji, oddzielnie dla dachówek i łat

tryby prezentacji pokrycia:

brak – elementy pokrycia

kontur – elementy pokrycia – pokazuje kontur każdej dachówki uwzględniając jedynie jej zakres krycia

punkt LDN – elementy pokrycia – pokazuje lewy dolny narożnik każdej dachówki
kontur i oznaczenie – elementy pokrycia – pokazuje kontur każdej dachówki wraz z oznaczeniem różnych rodzai dachówek (czytaj w punkcie zamiana dachówek). Dodatkowo pola dachówek są cieniowane.

tryby prezentacji łacenia:

brak – elementy łacenia
górna krawędź łat – elementy łacenia – pokazuje tą górną krawędź łaty dachowej, która spoczywa na kontrłacie
łaty/kontrłaty – elementy łacenia – pokazuje fizycznie wbudowane elementy systemu łacenia

Uwaga: dla ustawienia łaty/kontrłaty – elementy łacenia konieczne jest włączenie właściwych warstw dachu zawierających te elementy

Dopasowanie pozycji łat

To specjalna funkcja określająca stałą pozycję jednej łaty na połaci dachowej. Na każdej z połaci dachu można wybrać tylko jedna łatę na stałej wysokości. Jej pozycję określamy poprzez graficzne wskazanie w planie górnej krawędzi łaty. W module DACH wybieramy funkcję 5 pokrycie/deskowanie – 4 punkt-łata. Wskazujemy graficznie właściwą połać dachu. System proponuje dwa sposoby wyznaczenia pozycji stałej łaty. Odpowiadając na pytanie „Czy chcesz wskazać punkt podziału łat dla innego przekroju poszycia dachowego?” decydujemy się na jeden z nich:

 • tak – oznacza, że system poprosi o wybranie linii górnej krawędzi łaty z dowolnej innej połaci posiadającej już przypisane łaty. Wysokość wskazanej łaty będzie wysokością stałej łaty na edytowanej połaci
 • nie – oznacza, że system poprosi o wskazanie dowolnego punktu w planie, który rzutowany pionowo na połać wyznaczy pozycje górnej krawędzi stałej łaty

Podczas dystrybucji łat system zapyta o podzieloną punktem połać w celu określenia, w której części połaci jako pierwszej chcemy dystrybuować łaty. W takiej połaci będzie to proces dwuetapowy (powyżej i poniżej stałej łaty)

Dopasowanie pozycji dachówki

To specjalna funkcja określająca początek dystrybucji w rzędach dachówek. W module DACH wybieramy funkcję 5 pokrycie/deskowanie – 3 punkt-pokrycie. Wskazujemy charakterystyczny punkt startowy dachówki w sposób graficzny z ewentualną korektą odsunięcia.

Podczas dystrybucji dachówki system zapyta o podzieloną punktem połać w celu określenia, w której części połaci jako pierwszej chcemy dystrybuować dachówkę. W takiej połaci będzie to proces dwuetapowy (na prawo i na lewo od punktu dystrybucji)

Zamiana dachówek

Każdą z dachówek istniejącą na dachu możemy zastąpić inną, dowolną z danego typoszeregu dachówek tego samego producenta. W module DACH wybieramy funkcję 5 pokrycie/deskowanie – 6 zamień. Wskazujemy jedną z połaci dachu. Do wyboru mamy dwa tryby wyboru dachówek – masowy i indywidualny:

cały rząd – tryb wielokrotnego wyboru pionowych lub poziomych rzędów dachówek. Ilość dachówek w rzędach określana jest przez użytkownika.

pojedynczo – tryb wielokrotnego wyboru pojedynczych dachówek z dowolnych wierszy i kolumn pokrycia

Tryb masowej zmiany daje możliwość wymiany każdej zaznaczonej dachówki lub co 2-giej/co 3-ciej/ … / aż do co 9-tej w rzędzie. Ponadto każdą pełną dachówkę można zamienić na dwie dachówki połówkowe.

Tryb prezentacji kontur i oznaczenie – elementy pokrycia znakuje wszystkie dachówki na połaciach w sposób alfanumeryczny według następującego systemu:

 1. pełna (podstawowa, nie oznaczana na połaciach)
 2. połówkowa
 3. lewa dachówka szczytowa pełna
 4. lewa dachówka szczytowa połówkowa
 5. prawa dachówka szczytowa pełna
 6. prawa dachówka szczytowa połówkowa
 • gąsior (nie numerowana, nie oznaczana na dachu)
 1. specjalna
 2. specjalna
 3. -//-

Comments are closed.