Dystrybucja łat dachowych

Wprowadzenie do modelu dachu systemu łat i kontrłat ma najczęściej na celu szybkie oszacowanie kosztów materiału. Ich automatyczna dystrybucja na połaciach pozwala łatwo zliczyć potrzebne elementy. Należy jednak pamiętać, że parametry dystrybucji są ściśle powiązane z wybranym materiałem pokrycia.

Pokrycie dachowe

Najistotniejszym elementem systemu dystrybucji łat jest rodzaj dachówki przypisanej do dachu. To właśnie parametry pokrycia dachowego określają kluczową wartość – rozstaw łat.

1Baza danych systemu Dietrich’s wyposażona jest w wiele modeli dachówek czołowych producentów pokryć dachowych. Każdy typoszereg dachówki ma przypisane informacje np.: o wymiarach dachówki, szerokości zamków czy rozstawie łat przy różnych kątach nachylenia dachu. Mimo iż baza dachówek jest mocno rozbudowana nie zawiera wszystkich dostępnych na rynku produktów. Dlatego program daje możliwość zdefiniowania nowej, dowolnej dachówki, dowolnego producenta. Opis jak to zrobić znajduje się w artykule Definicja i edycja parametrów pokrycia dachu.

System łacenia

W module Dach programu Dietrich’s możemy określić własny przekrój elementów systemu łacenia korzystając z narzędzia 5 pokrycie/deskowanie – 1 ustawienia – 2 edytor typ łat.

2System łacenia możemy przypisać do definicji typu połaci pamiętając o zarezerwowaniu warstw odpowiedniej grubości dla łat i kontrłat

3Uwaga:
System dystrybucji pokrycia oraz łacenia wymaga wskazania w definicji dachu warstwy, w której mają się znaleźć odpowiednie elementy. W kolumnie Z wskazujemy warstwę dachówek, bezpośrednio pod nią zaznaczona zostanie warstwa przeznaczona do dystrybucji łat.

4Dystrybucja pokrycia

Polecenie 5 pokrycie/deskowanie – 2 przypisz uruchamia mechanizm dystrybucji. Pierwszym krokiem jest wybór systemów pokrycia oraz łacenia.

5Możemy skorzystać z tych zapisanych w definicji typu połaci lub wybrać z listy własne ustawienia. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiednich połaci. Do wyboru mamy przyciski:

  • wszystkie połacie – pozwalający wybrać automatycznie wszystkie połacie znajdujące się w modelu
  • kontur dachu – obejmujący zakresem dystrybucji wszystkie połacie znajdujące się w obrębie jednego, wskazanego konturu
  • połacie dachowe – pozwalający wskazać dowolne połacie w modelu
  • anuluj – przerywa operację dystrybucji

Kolejny etap dystrybucji dachówek to kontrola parametrów wybranego typu pokrycia. Jest to bardzo istotny moment, gdyż pozwala na modyfikację parametrów pokrycia. Użytkownicy, którzy nie zdefiniowali własnego typu pokrycia a chcieli by mieć kontrolę nad parametrami rozstawu łat mogą na tym etapie wprowadzić własne wartości.

6Uwaga:
Wartości wprowadzane przez użytkownika nie są zapamiętywane przez system. Aby nie wprowadzać ich podczas każdorazowej dystrybucji pokrycia konieczne jest przygotowanie własnych ustawień dla dachówki.

Zasadniczą częścią dystrybucji jest indywidualne rozpatrywanie każdej połaci z osobna. System pozwala na dopasowanie dwóch parametrów połaci – jej szerokości i długości. Jeżeli połać kończy się okapami szczytowymi z obydwu stron, a dachówka nie posiada regulacji szerokości pokrycia to system poprosi o modyfikację szerokości okapów szczytowych. Użytkownik może zmniejszać lub zwiększać ilość kolumn dachówek, a okap może być dostosowany do pokrycia obustronnie, z lewej lub prawej strony bądź poprzez wpisanie wartości przez użytkownika.

7Kolejna modyfikacja dotyczy długości połaci. Można tu edytować rozstaw  skrajnych łat (w okapie i kalenicy). Użytkownik ma również w tym przypadku wpływ na ilość rzędów dachówek między okapem a kalenicą.

8Wartości w szarych polach pokazują istotne dla użytkownika obliczenia programu. Maksymalny i minimalny rozstaw łat oraz związane z tym skrajne szerokości okapu w planie

9Poniżej znajdują się trzy wzajemnie powiązane wartości wpływające na kształt połaci. Podając jedną dowolnie wybraną wartość system automatycznie obliczy pozostałe parametry. Strzałki nad wartościami szerokości okapu oraz rozstawu łat służą do szybkiego wprowadzenia uśrednionej i zaokrąglonej wartości z obliczeń systemu.

10To użytkownik wskazuje, który parametr ma zdecydować o długości połaci. Przycisk rozłóż akceptuje wprowadzone wartości. Wybierając pomiń można zostawić daną połać bez modyfikacji lecz nie zostanie do niej przypisany system łacenia i dachówki. Przycisk anuluj przerywa proces dystrybucji na danym etapie, zmodyfikowane do tej pory połacie zachowują przypisane parametry.

11W rezultacie otrzymujemy potrzebną ilość łat wbudowaną w model, a dodatkowo możemy otrzymać zestawienie ilości rozdystrybuowanych dachówek.

Uwaga:
System dystrybucji kontrłat zadziała tylko wtedy jeśli w dach wbudowane są już krokwie. Mimo to powinniśmy przeprowadzić dystrybucję dachówki i łat przed wykonaniem konstrukcji więźby. Program daje, w dowolnym momencie możliwość przeliczenia parametrów pokrycia dla samych kontrłat, czyli bez konieczności ponownej weryfikacji parametrów krycia.

12

 

Comments are closed.