Rozwiązanie połaci – atrybuty połaci

Atrybuty połaci zawierają podstawowe informacje umożliwiające rozwiązania połaci. Każda ze stron konturu dachu otrzymuje informacje o kącie nachylenia, wysokości i wielkości okapu. Po przypisaniu właściwych atrybutów poszczególnym stronom dachu, na ekranie pojawi się bryła dachu.

Atrybuty można przypisać do połaci na kilka sposobów:

 • atrybuty strona2 kontur dachu – 7 strona – indywidualne przypisanie atrybutów wybranym stronom dachu 
 • atrybuty wszystkie2 kontur dachu – 8 wszystkie – przypisanie wszystkim stronom dachu jednakowych atrybutów
 • atrybuty tabela 2 kontur dachu – 9 tabela – indywidualne przypisanie atrybutów stronom dachu, dane zestawione są w formie tabeli

Wybór jednej z dwóch pierwszych opcji spowoduje, po zakończeniu selekcji stron dachu wywołanie na ekranie okna polać dachowa. To tutaj będziemy wprowadzać podstawowe dane dla połaci:

Definicja atrybutów połaci dachowej

 • oznaczenie strony – nr strony dachu – nie podlega edycji
 • strona odniesienia – wybór nr strony dachu, z której ma być pobrana informacja o połaci, za wyjątkiem wielkości okapu; opcja bardzo przydatna w sytuacji kilku okapów na jednej połaci na różnym poziomie (wykusze, werandy)
 • profil połaci – opcja umożliwia przypisanie profilu połaci za pomocą ikony z prawej strony pola. Jeśli zostały zdefiniowane profile połaci użytkownik może wybrać go z listy. Użytkownik może również uruchomić modułu profil połaci w celu edycji lub utworzenie nowego profilu połaci
 • typ – wybór typu dachu, niebieska strzałka umożliwia wybór, ikona z prawej strony pola umożliwia edycje lub utworzenie nowego typu dachu
 • nachylenie dachu (DN) – nachylenie połaci dachu w stopniach, ikona po prawej stronie pola umożliwia wyznaczenie kąta nachylenia po przez proporcje między szerokością i wysokością połaci okno nachylenie połaci – na podstawie długości i wysokości połaci
 • okap dachu (DU) – długość okapu w planie mierzona od linii konturu dachu
 • wysokość okapu (TH) – poziom okapu mierzony do górnej krawędzi konstrukcji dachu, czyli do górnej krawędzi krokwi; zwykle ta wartość nie jest określana w projektach, pojawia się natomiast rzędna murłaty, itp., za pomocą ikony z prawej strony pola wywołamy okno, które pomoże ustalić wysokość okapu bazując na nachyleniu oraz lokalizacji murłaty.
 • zmienne nachylenie połaci – 

Przypisanie profilu budynku do strony dachu

Wykorzystanie profilu budynku bardzo ułatwia pracę nad rozwiązaniem połaci oraz w późniejszym etapie pracę nad konstrukcją dachu.

Definicja atrybutów połaci dachowej - wybór profilu połaci

Okno dane z profilu jest podzielone na dwie części. W oknie z lewej strony znajduje się lista zdefiniowanych profili połaci dachowej. Z prawej strony zostało umieszczone okno podglądu profili

 • przypisz profil dla przeciwnej strony – opcja umożliwia automatyczne przypisanie wybranego profilu dla przeciwległej strony dachu
 • nowa – uruchomienie modułu profil połaci i definicja nowego profilu połaci
 • edycja – uruchomienie modułu profil połaci i edycja wybranego profilu
 • usuń – usunięcie wybranego profilu
 • kopia – przypisanie wybranego profilu
 • koniec – zamknięcie okna dane z profilu bez wyboru profilu

Obliczenia kąta nachylenia połaci

Standardowo nachylenie połaci podawane jest w stopniach i takich jednostkach program je przyjmuje. Zdarzają się również sytuacje kiedy nachylenie wyrażone jest w procentach oraz kiedy na podstawie wymiarów połaci należy obliczyć jej kąt nachylenia. Kalkulator umożliwia obliczenia kąta nachylenia.

Definicja atrybutów połaci dachowej - kąt nachylenia wg długość/wysokość

 • wysokość (H) – wysokość połaci, różnica wysokości między okapem, a kalenicą
 • długość w planie (G) – długość połaci mierzona w poziomie między okapem, a kalenicą
 • nachylenie połaci (DN) – obliczony kąt nachylenia połaci

Obliczenia wysokości okapu

Wysokość okapu to jedna z kluczowych danych dla rozwiązania połaci. Jeśli projekt nie zawiera takiej informacji w formie jawnej, należy ją wyznaczyć na podstawie dostępnych danych. W tym zakresie program oferuje dwa różne rozwiązania.

GK-płatew + nadzacios

Metoda oparta jest na położeniu murłaty oraz wielkości i rodzaju nadzaciosu.

Definicja atrybutów połaci dachowej - wysokość okapu wg rzędnej murłaty

 • nadzacios- typ – sposób pomiary nadzaciosu
  • prostopadły (R) – pomiar prostopadły do górnej krawędzi krokwi
  • pionowy (L) – pomiar wzdłuż linii pionu do górnej krawędzi krokwi
 • nadzacios wartość: – wartość nadzaciosu
 • nachylenie połaci (N): – nachylenie połaci dachu w stopniach
 • okap w planie(DU): – wysunięcie połaci dachu poza linie konturu dachu
 • górna krawędź murłaty (OKF): – rzędna górnej krawędzi murłaty
 • przesunięcie murłaty (P) – przesunięcie krawędzi murłaty od linii konturu dachu

DK-krokwi + ścianka

Metoda wymaga znajomości docelowej wysokości ścianki kolankowej oraz wymiarów krokwi.

Definicja atrybutów połaci dachowej - wysokość okapu wg wysokości ścianki kolankowej

 • nachylenie połaci (N): – nachylenie połaci dachu w stopniach
 • okap w planie(DU): – wysunięcie połaci dachu poza linie konturu dachu
 • szerokość ścianki (KN): – szerokość ścianki kolankowej
 • dolna krawędź krokwi (UK): – rzędna dolnej krawędzi krokwi na wew. stronie ścianki kolankowej
 • krokiew wysokość (H): – wysokość krokwi

 

Comments are closed.