Rozwiązanie połaci – typ krawędzi dachu

Definicja i edycja typu krawędzi dachu

Typ krawędzi połaci określa sposób zakończenia połaci dachu. W zależności od rozwiązania dachu połacie ograniczają linie okapu, okapu szczytowego, połączenia ze ścianą itp. Użytkownik może kontrolować sposób zakończenia każdej z warstw połaci za pomocą typu krawędzi.

Typ krawędzi dachu - linie dachu

Uruchomienie komendy 2 kontur dachu → 4 Edytor typ krawędzi  spowoduje wywołanie okna definicja typu krawędzi dachowych.

Definicja parametrów typu krawędzi dachu

  • „nazwa ustawienia” – górne okno umożliwia wybór predefiniowanych ustawień. Ikona „zapisz bieżące ustawienia” umożliwia zapis wykonanych ustawiań pod starą lub nową nazwą. Ikona „zarządzanie-ustawienia” umożliwia zarządzanie zapisanymi ustawieniami.
  • rodzaj linii – wybór typu krawędzi dachu z listy
  • odsunięcie – wartość przesunięcia wybranej warstwy względem poprzedniej. Wartość może przyjmować wartość dodatnią – wydłużenie warstwy, oraz ujemną – skrócenie warstwy

Definicja parametrów typu krawędzi dachu - odsunięcie warstw

  • kąt – sposób zakończania warstwy dachu
prostopadle – cięcie prostopadłe do połaci Typ krawędzi dachu - okap - prostopadłe cięcię warstw
pionowo – cięcie pionowe Typ krawędzi dachu - okap - pionowe cięcię warstw
poziomo – cięcie poziome Typ krawędzi dachu - okap - poziome cięcię warstw
wartość – cięcie płaszczyzną pod podanym kątem, mierzonym od poziomu – 0 = poziomo; 90 = pionowo; itd.
  • nr – numeracja warstw dachu

Definicja typu połaci umożliwia przypisanie typów krawędzi dachu w zakładce typ krawędzi. Takie działanie ma charakter globalny i jest powszechnie stosowane. Bywają jednak sytuacje specjalne, wymagające indywidualnego podejścia i zmiany typu krawędzi dachu po rozwiązaniu połaci dachu.

 

 

Comments are closed.