System nazewnictwa i numeracji rysunków

Opracowanie dokumentacji rysunkowej projektu, wymaga przygotowania dużej liczby rysunków. Im większa ich ilość, tym większy staje się problem z zarządzeniem nimi. Z pomocą przychodzi z formalizowany system nazewnictwa, numeracji i opisu rysunków. Wykorzystanie zmiennych systemowych oraz użytkownika umożliwia automatyzację procesu nadawania nazw plikom rysunkowym.

Stary system numeracji rysunków

System numeracji rysunków oparty o trzy dozwolone znaki: cyfry lub litery był wykorzystywany do wersji Dietrich’s 21.03. Nazwa pliku rysunku składała się z pięciu stałych znaków podkreślenia oraz trzech unikalnych znaków identyfikujących rysunek:

_____123.plf

System numeracji był w pełni automatyczny. To rozwiązanie uniemożliwiało kontrolę nazewnictwa plików rysunkowych, lecz w pełni wyeliminowało ryzyko nadpisania plików rysunkowych.

Brak informacji o treści rysunku w nazwie pliku, był nadrabiany za pomocą opcji info-rysunek. W tym polu można było zawrzeć opis treści rysunkowej. Specjalna komenda %Planinfo% umieszczona w opcji info-rysunek umożliwiała automatyzacje. W polu info-rysunek pojawiały się treści związane bezpośrednio z treścią rysunkową. Niestety autotekst %Planinfo% nie podlegał konfiguracji z poziomu użytkownika.

Nowy system nazewnictwa, numeracji i opisu rysunków

Nowy system opisu rysunków został zaprojektowany z myślą o automatyzacji procesu generowanie rysunków oraz ich nazewnictwa powiązanego z opisem. Składa się on z trzech poziomów:

Nazewnictwo, numeracja i opis rysunków - parametry generowania rysunków

 • nazwy rysunku – pełni on funkcję przedrostka w nazwie
 • licznika – systemu numeracji rysunków
 • opisu rysunku – opis rysunku to info-rysunek

Nazewnictwo, numeracja i opis rysunków - opis sekcji

Nazwa rysunku

Nazwa rysunku jest obowiązkowa.

Nazewnictwo, numeracja i opis rysunków - edycja nazwy rysunku

Nazwa rysunku może składać się z dowolnej liczny znaków: liter lub cyfr:

rysunek; rysunek01

Nie jest dozwolone stosowanie znaków specjalnych:

~,!, @, %, ^, &, *, itp.

Dozwolone jest używanie znaków rozdziału w postaci: spacji, myślnika lub podkreślenia:

nazwa rysunku; nazwa_rysunku; nazwa – rysunku

Nazwa rysunku może mieć charakter statyczny (stały). Bez względu na treść rysunku, nazwa rysunku będzie niezmienna.

rysunek_ściany

Nazwa rysunku może mieć charakter dynamiczny (zmienny). W taki przypadku nazwa rysunku zbudowana jest ze zmiennych systemowych związanych np. z kondygnacją, numerem ściany, itp. lub zmiennych użytkownika. W ten sposób można z nazwie rysunku zakodować jego treść:

#SwAkt#-#SwAktNum[,,2,0]#-SC#SNr[,,0,3]#_ 

przykładowy wynik

PA – 01-SC003_

W tym przypadku do budowy nazwy rysunku zostały wykorzystane zmienne systemowe:

 • #SwAkt# – oznaczenie kondygnacji
 • #SwAktNum[,,2,0]#formatowany numer kondygnacji do dwóch cyfr i dopełniacza z cyfry zero
 • #Snr[,,0,3]# – formatowany numer ściany do trzech cyfr i dopełniacza z cyfry zero

oraz stałe frazy jak oznaczenie ściany SC, czy też znaki rozdziału: spacje i myślniki.

Licznik (numeracja) rysunków

System numeracji rysunków spełnia bardzo ważną rolę, zabezpiecza przed nadpisaniem istniejących rysunków. Użytkownik ma do dyspozycji aż pięć opcji w zakresie numeracji rysunków:

 • brak – jest to sytuacja specjalna. Licznik rysunków jest wyłączony, a rysunki nie otrzymają dodatkowego numeru. Z tej opcji należy korzystać w przypadku pojedynczych rysunków. Została ona pomyślana w taki sposób aby albo zapisać rysunek o dokładnie określonej nazwie lub nadpisać już istniejący.
 • numeracja – 1 cyfra – system numeracji rysunków jednocyfrowy, nadaje się do krótkich serii rysunków. W przypadku gdy ilość generowanych rysunków przekroczy wartość maksymalną, przechodzi w tryb numeracji wielocyfrowej.
 • numeracja – 2 cyfry – system numeracji rysunków dwucyfrowy, sformatowany dwóch cyfr i dopełniacza z cyfry zero – 01. W przypadku gdy ilość generowanych rysunków przekroczy wartość maksymalną, przechodzi w tryb numeracji wielocyfrowej.
 • numeracja – 3 cyfry – system numeracji rysunków trzycyfrowy, sformatowany trzech cyfr i dopełniacza z cyfry zero – 001. W przypadku gdy ilość generowanych rysunków przekroczy wartość maksymalną, przechodzi w tryb numeracji wielocyfrowej.
 • numeracja – 4 cyfry – system numeracji rysunków czterocyfrowy, sformatowany czterech cyfr i dopełniacza z cyfry zero – 0001.

Opis rysunków

Zawartość treści rysunkowej można zawrzeć w formie opisu jako info-rysunek. Ta opcja jest znana z poprzedniego systemu. Opis rysunku jest widoczny jedynie dla systemu Dietrich’s, moduły: zarządzanie projektami oraz D-CAD. Funkcja autotekstu %Planinfo% została całkowicie wycofana w tym przypadku i zastąpiona system opisu opartym na zmiennych i stałych frazach stosowanym w nazwie rysunku.

Nazwa pliku rysunku

Nazwa wynikowego pliku rysunku składa się zawsze z przedrostka w formie nazwy rysunku oraz numeru rysunku.

PA – 01-SC003_001.plf

Zapisywanie rysunków

W przypadku generowania rysunków seryjnie, dla tych samych fragmentów konstrukcji lecz o różnej treści np. konstrukcja szkieletu ściany, płytowanie różnych warstw ściany, istnieje ryzyko nadpisania istniejących już rysunków. Spowodowane jest to chęcią zachowania nazwy rysunku np. opisującej ścianę PA – 01-SC003. O takim niebezpieczeństwie zostaniemy poinformowani przez program specjalnym komunikatem.

Nazewnictwo, numeracja i opis rysunków - nadpisywanie rysunków

Komunikat zawiera pełną nazwę pliku rysunku (nazwa rysunku + numeracja) oraz opis rysunku (info-rysunek). Dalsze działanie wymaga interakcji ze strony użytkownika.

Do dyspozycji są cztery opcje

 • TAK – wybór tej opcji spowoduje nadpisanie i bezpowrotne utracenie istniejącego pliku rysunkowego. Tę opcję należy wybrać jedynie gdy faktycznie chcemy zmienić treść takiego pliku
 • NIE – wybór tej opcji spowoduje utworzenie nowego pliku rysunkowego o identycznej nazwie lecz z nowym numerem.
 • TAK – wszystkie rysunki – wybór tej opcji spowoduje nadpisanie i bezpowrotne utracenie wszystkich istniejących pliku rysunkowych o podanej nazwie rysunku. Tę opcję należy wybrać jedynie gdy faktycznie chcemy zmienić treść plików.
 • NIE – wszystkie rysunki – wybór tej opcji spowoduje utworzenie nowych plików rysunkowych o identycznej nazwie lecz z nowymi numerami.

Comments are closed.