Lokalizacja elementów w pliku maszynowym

Sortowanie elementów konstrukcji ma bardzo istotne znaczenie dla zakresu informacji transferowanych do plików maszynowych. Brak informacji w pliku maszynowym o przynależności elementu do: pakietu, ściany/stropu/połaci lub kondygnacji/dachu wynika niedostosowanego systemu sortowania lub braku odpowiednich ustawień postprocesora dla maszyny.

Jednoznaczne sortowanie
Środowisko projektowe Dietrich’s 3D CAD/CAM daje różnorodne możliwości sortowania elementów. Szczegółowy opis tej funkcji zawiera artykuł System sortowania elementów.
Transfer informacji do plików maszynowych wymaga jednoznacznego sortowania elementów. Grupowanie elementów identycznych lecz przynależnych do różnych pakietów, ścian lub kondygnacji pod jednym numerem powoduje automatyczne ich wyeliminowanie. Dlatego należy z niego z rezygnować i wprowadzić bardziej szczegółowy, który będzie uwzględniał ich lokalizację.

Ustawienia systemu sortowania konstrukcji Okno programu maszynowego

Ustawienia postprocesora

Zależnie od typu maszyny standardowe ustawienia postprocesora mogą nie zawierać wytycznych do generowania informacji o pakietach. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na ustawienia narzędzi etykietujących w zakładce “narzędzia” postprocesora.transfer info. o pakietach do maszyny

Generowanie plików maszynowych
Generowanie plików maszynowych dla prawidłowo posortowanej konstrukcji można realizować dla dowolnie dużego zbioru: obiekt, kondygnacja/dach, ściana/strop/połać. Lokalizacja elementów w pliku maszynowych zostanie szczegółowo opisana.

Generowanie plików maszynowych

UWAGA !
W przypadku stosowania podziału na panele należy pamiętać o pewnej zależności między sortowaniem z „uwzględnieniem pakietów”, a „uwzględnieniem podziału konstrukcji” na etapie generowania plików maszynowych. Pominięcie pakietów, na etapie sortowania spowoduje ujednolicenie numeracji identycznych elementów dla różnych pakietów. Postprocesor posiada informacje o szczegółowym podziale konstrukcji i w takim przypadku przy wybranej opcji „uwzględnij podział konstrukcji” generuje komunikat z zdublowaniu numeracji elementów.

Comments are closed.