Prefabrykacja stropu drewnianego – podział na panele

Duża powierzchnia i często urozmaicony kształt to charakterystyczna cecha ważnej przegrody budynku jaką jest strop. Próba prefabrykacji tej części domu to zawsze zadanie pracochłonne i wymagające szczególnej uwagi. Drewniana konstrukcja prefabrykatu to plątanina belek pełniących różne funkcje.
panele stropowedrewniana konstrukcja paneli stropowychPodziału na panele stropowe dokonujemy zawsze na wybranym polu stropowym w module konstrukcja stropu. Do tworzenia, zarządzania i edycji paneli stropowych służą narzędzia z menu 7 system – 1/2/3/5/6

Edytor panele
Podział stropu na odpowiednie sekcje może wiązać się z automatycznym ich wypełnieniem niezbędnymi elementami konstrukcji według ściśle określonego przepisu. Konfiguracja tego narzędzia przybliżona zostanie w kolejnym artykule.

Panele
Funkcja 7 system – 2 panele odpowiedzialna jest za podział pola stropowego na panele.podział na panele stropowe

  • Typ paneli – w tej sekcji należy wybrać wcześniej zdefiniowany przepis na konstrukcje wstawianych paneli (patrz punkt Edytor panele).
  • konstrukcja paneli po definicji – opcja ta pozwala zdecydować, w którym momencie system dokona wypełnienia paneli elementami nośnymi. Zaznaczenie tej opcji spowoduje uruchomienie automatu do konstrukcji według pola typ paneli, zaraz po ustaleniu granic paneli. Puste pole wyboru pozwoli zakończyć ustalanie granic paneli bez wypełniania ich materiałem konstrukcyjnym. Użytkownik może wykonać tę operację w dowolnym momencie.
  • Przedrostek dla numeracji – to symbol składający się z maksymalnie 5 znaków, wspólny dla definiowanych paneli. Po nim nastąpi przypisanie indywidualnego numeru dla każdego wydzielonego obszaru.
  • Standardowa szerokość – to opcja pozwalająca wprowadzić równy podział stropu na panele o tej samej szerokości podanej przez użytkownika. Należy pamiętać, że jest to szerokość od granicy do granicy panelu i nie koniecznie musi być to wymiar od belki do belki (tolerancje/luzy montażowe). Wpisanie wartości 0.0 spowoduje, że granice dla poszczególnych paneli będą określane w sposób indywidualny – punkt po punkcie.

panele równej szerokościGranice
Narzędzia z grupy 7 system – 3 granice działają analogicznie jak w przypadku narzędzi podziału ścian na panele i służą edycji podzielonego stropu. Za ich pomocą możemy wstawić nową granice (nowy) tworząc tym samym kolejny panel. Możemy również przesunąć (przesuń) lub usunąć (usuń) dowolnie wybraną granicę.

Edycja
Wszelkich zmian w definicji typu paneli można dokonać indywidualnie dla każdego obszaru za pomocą funkcji 7 system – 4 edycja. Można na nowo wybrać dowolny wcześniej zdefiniowany i zapisany typ paneli lub dokonać drobnych modyfikacji wewnątrz wybranego przepisu na konstrukcję. Zakończenie edycji nie będzie skutkowało natychmiastowym wprowadzeniem zmian w elementach stropu.

Elementy
Pierwsze narzędzie z tej grupy pozwala kontrolować nazewnictwo i numeracje istniejących już paneli. Funkcja 7 system – 5 elementy – 1 renumeracja uaktywnia okno edytora paneli:nazewnictwo paneli stropowych

Po wpisaniu właściwego przedrostka mamy do wyboru dwie opcje:

  • ok – przycisk ten spowoduje numerację paneli od najniższej wartości (01) w kolejności wskazanej przez użytkownika (panel po panelu).
  • pojedynczy element – przycisk pozwala wskazać indywidualny panel i nadać mu dowolny numer. Jeżeli wpisany numer pokrywa się z już istniejącym to system usunie pierwotny numer i zastąpi go numerem o oczko wyższym. W ten sposób przesunięciu w dół ulega numeracja kolejnych paneli następujących po usuniętym dublu.

Kolejne narzędzia z tej grupy działają analogicznie jak w przypadku konstrukcji paneli ściennych i pozwalają kontrolować przynależność wskazanego elementu konstrukcji do danego obszaru (panela) – dodaj-element lub rozbij.

Przelicz
Funkcja 7 system – 6 przelicz uruchamia proces automatycznego wypełnienia obszarów paneli elementami konstrukcji. Informacje o sposobie układania elementów system pobiera z przypisanej, bieżącej definicji typu paneli dla każdego z obszarów. Jeżeli panel posiada już konstrukcje przeliczeniu ulegają elementy dystrybuowane przez Edytor paneli. Wszystkie element wstawione indywidualnie przez użytkownika pozostają w swoim pierwotnym położeniu.

przeliczanie drewnianej konstrukcji paneli stropowychprojekt paneli stropowych

 

 

 

 

 

Podczas przeliczenia możemy dokonać zmiany przedrostka w nazwie paneli. Zaznaczona opcja usuń deskowanie pozwala automatycznie usunąć wszystkie elementy, z wszystkich warstw stropu powstałe przy użyciu narzędzi z grupy 5 konstrukcja – poszycie.

 

UWAGA
Panele mają zawsze jedną orientację – ich długość jest wyznaczana przez oś Y lokalnego układu współrzędnych danego pola stropowego. W celu edycji orientacji pola stropu należy posłużyć się narzędziem 3 edycja stropu – 02 orientacja w module strop. Wyznacza ono kierunek osi Y wybranego pola poprzez wskazanie 2 punktów na płaszczyźnie.

 

Comments are closed.