D-BAZA – obmiar robót – dane wsadowe

Środkowa część okna bazy danych to bogaty zbiór informacji o modelu dostępny na bardzo wczesnym etapie projektowania. Aby móc z niego skorzystać należy go zasilić danymi z modelu. Ze względu na strukturę informacji obmiarów wyróżnić możemy dwa rodzaje danych wsadowych: pośrednie i bezpośrednie

informacje architektoniczne

To informacje bezpośrednie, wysyłane prosto z modelu. Przenoszą informacje o przegrodach budowlanych i są ściśle związane z typem przegrody np.: typ ściany; typ dachu. Pochodzą one tylko z modułów architektonicznych: ŚCIANY; STROP; DACH. W bazie danych zasilają sekcję “część budynku”. Aby tam się pojawił należy, w każdym z tych modułów indywidualnie wybrać polecenie 1 plik – 9 zestawienia – 4 obmiar robót. W zależności od modułu dostępne są opcje opisane w artykule Obmiary kubatury, powierzchni, długości

informacje konstrukcyjne

To informacje pośrednie. Wymagają w pierwszej kolejności wykonania zestawień materiałowych z modelu. Dopiero z listy materiałowej trafiają do obmiaru robót. Przenoszą informację o wbudowanych w model elementach konstrukcji: ich kształcie, ilości, rodzaju, a także obróbkach. Zasilają sekcję “część budynku” – materiał oraz “część budynku” – obróbki. Aby tam się pojawił należy, w programie BAZA DANYCH wykonać operacje powiązania konkretnego zestawienia materiałowego z obmiarem robót. Należy zaznaczyć właściwe zestawienie w lewej części okna bazy danych klikając na nim lewym przyciskiem myszy. Następnie wybrać ikonę strzałki znajdują się między sekcją zestawień a sekcją obmiarów okna bazy danych. Powiązane zestawienie zmienia swój kolor z białego na niebieski. Aby odłączyć zestawienie od obmiaru należy ponownie podświetlić właściwe zestawienie (LPP) i wybrać przycisk z grafiką nożyczek . Odcięte zestawienie zmieni kolor z niebieskiego na białe. Informacje z obmiaru, powiązane z danym zestawieniem zostaną usunięte.

UWAGA: wszystkie dane znajdujące się w obmiarze robót są obrazem chwili, w której zostały wyeksportowane do niego. Zmiany w modelu czy w zestawieniach nie są automatycznie uwzględniane. Wykonanie ponownie czynności eksportu danych (zarówno pośrednich jak i bezpośrednich) skutkuje bezpowrotne nadpisaniem poprzednich wartości bieżącymi.

Comments are closed.